タガログ語の最近のブログ記事

Sa ika-8 ng Oktubre ,Ikalawang Lunes ay araw ng Kalusugan at Sports.

Sa araw na ito ,ating balik-tanawin 54 taon mula ngayon ng taong 1964 ng Oktubre 10, ay tinaguriang anibersaryo ng pagbubukas ng Tokyo Olympic subalit nabago ito mula ng taong 2000 sa [Sistemang Happy Monday] naging tuwing ika-2 Lunes ito.

Sa susunod na pagbubukas ng Olympic sa taong 2020 ay gaganapin ang seremonya ng pagbubukas sa ika-24 ng Hulyo.at mababago ang pangalan,mapapalitan ito ng (Sports Day)

Ang “autumnal equinox day” o araw ng taglagas ay isa sa mga pista opisyal na araw.Ito ang araw ng pag alala at pagbibigay respeto sa mga pumanaw na ninuno at pumanaw ng kamag-anakan.Kadalasan,sinasabi na umikli ang araw,at ang haba ng oras sa araw at gabi ay magkapareho ,subalit ang katotohanan ay mas mahaba ng kaunti ang araw.
Sa araw na ito ay tinatawag nilang [HIGAN NO CHUNICHI] [Equinoctial week)at kakain ng [OHAGI](kakaning nabalot ng beanspaste), bilang pag-alala sa mga minamahal na pumanaw ng ninuno.

Ayon sa National Science ng bansa, “Institute of Infectious Diseases”. Ang bilang ng Pasyente na nagkaroon ng Rubella sa parte ng KANTO Region ay dumarami.Kaya naman pinapayo ang dobleng pag-iiingat at paghuhugas ng maigi ng kamay. At lalo na sa mga buntis, malaki ang posibilidad na maaapektuhan ang sanggol na nasa sinapupunan, kaya’t mag-ingat at iwasan ang mahawa.Mainam na magpabakuna na ng maaga ng anti-Rubella/Tigdas bago mabuntis.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan sa ward office, ang dispatching service ng mga Boluntaryong Interpreter ay magagamit upang makatulong sa inyo. Ang serbisyo ay walang bayad sa anim na iba`t-ibang mga wika tulad ng Ingles, Chinese, Korean,Tagalog, Espanyol at Portuguese. May ilang mga kondisyon para sa paggamit ng serbisyong ito at mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa aming samahan para sa higit pang mga detalye.

Ang pagdiriwang ng “Fireworks Festival” sa Tamagawa Takatsu Ward ay gaganapin sa ika-13 ng Oktubre (Sabado)sa taong ito. Bagama't taon taon ito ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto.
Noong nakaraang taon kinansela ang ebento na ito dahil sa masamang panahon(kulog at kidlat)at iniiskedyul sa araw na ang panahon ay panatag na.
Mangyaring sumangguni sa site sa ibaba para sa higit pang mga detalye.
http://www.k-kankou.jp/fireworks/

Sa bakasyon sa tag-init (Summer Vacation) ang mga kompanya ng bus ay magbibigay ng
diskuwento sa mga batang hanggang 12 taong gulang. Sa Kawasaki City Bus ang pamasahe
ng mga bata ay 50 yen (regular pasahe ay 110 yen)mula sa Ika-21 ng Hulyo hanggang ika-2
ng Setyembre.
Itong espesyal na pamasahe ay maaari rin sa ibang kompanya ng bus.

Nitong tag-init sa Kawasaki ay uso na naman ang sakit na tinatawag na" RINGO BYOU" sa wikang hapon."Erythema Infectiosum o fifth disease".Kaya naman kinakailangan ang mag-ingat,lalo na ang mga buntis.Iwasang lumapit sa mga hinihinilaang may sakit tulad ng may sipon at trangkaso na bata.

Ginanap noong Ika-6 ng Hunyo, ang napakahalagang pagpupulong tungkol sa pagpapalit ng bagong Opisyal /Kawani sa Asosasyon.
Ang Bagong Pangulo ng asosayon (kaicho):MR. KOJI HIRAO
At ang Bagong General Secretary(kyokucho): MS. HITOMI KITAZAWA

Maraming Salamat Po.

Sa Japan ay may panahon na maraming ulan,at tinatawag nila itong panahon ng [Tsuyu].
Umpisa na ngayon hanggang Hulyo at nagtatagal ng 1 buwan at kalahati.
Sa panahong ito ,ang temperatura ay mataas at maalinsangan,kaya hindi maiiwasan ang pagbabago ng kondisyong pisikal(ng Katawan)
At kinakailangan ding mag-ingat sa pagkalason sa pagkain dahil sa alinsangan ng panahon.

Kung may nais na itanong at malaman sa ward(munisipyo)mayroon kaming serbisyo sa paghahanap ng boluntaryong tagasaling-wika/interpreter.
6 na klase ng wika,tulad ng Inglis,Intsik,Koreya,Tagalog,Espanyol at Portuges.
Walang bayad/libre po.subalit may patakaran ng pagpapahanap(sa interpreter)
Para sa Kaalaman/impormasyon,magtanong sa amin sa Asosasyon.