タガログ語の最近のブログ記事

Ano ba ang mababang paaralan sa Japan?,Ano ba ang dapat ihanda sa pagpasok?Para sa mga hindi gaanong nakakaintindi ng hapon na mga tatay,nanay, at anak/o kahit nakakaintindi na subali`t gustong makasigurado sa nalalaman!.Tatalakayin ang mga bagay tungkol sa pagpasok sa mababang paaralan.Makikita rin ang mga halimbawang gamit na kakailanganin sa pagpasok.
Kailan? : Enero 20,2018 (Sabado) pm 1:30-4:00
Saan? : Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki

Mayroong Tagasalin at tagaalaga ng bata,(may reserbasyon)

Makikita ang mga ebento, mga kurso sa KIA at mga kapaki-pakinabang na impormasyon sa Kawasaki.

[website] (PDF) http://www.kian.or.jp/lph/present/whatsnew.shtml

Halina`t Danasin ang Sumali sa Paligsahan sa Talumpati sa[Nihonggo Speech Contest]

◆Sino-sino?
Mga Dayuhan, mga estudyante sa (paaralan sa loob ng Kawasaki),Kasalukuyang nag-aaral ng Nipponggo sa mga Shiminkan,o Japanese school sa Loob ng Kawasaki.
Mga Dayuhan na nagtatrabaho sa kumpanya sa loob ng Kawasaki o nasa serbisyo sa nasasakupan ng Kawasaki
◆Kailan?
Pebrero 10,2018(sabado) 13:00 ~ 15:30
※ Kung sakaling bumagyo atbp. ay Marso 3(Sabado)ipagpapaliban.
◆Saan?
Kawasaki International Center Hall(Bulwagan)Halina`t Danasin ang Sumali sa Paligsahan sa Talumpati sa[Nihonggo Speech Contest]

◆Paano?
Makipag-ugnayan sa Kawasaki International Association Telepono.044-435-7000 
Mayroon ding maliit na Konserto.Libre

※ Huling araw:Hindi lalampas ng Enero 12, 2018)(Biyernes)

Paunawa tungkol sa Open Forum. Ang open forum ay isinasagawang miting upang marinig ang opinyon at katanungan ng iba’t ibang tao. Ito din ay isinasagawa upang ipaalam sa karamihan ang pagpupulong ng mga kinatawan ng mga dayuhan. Kahit sino ay pwedeng sumali. Kung kinakailangan ang mga kinatawan ay pwedeng mag-translate.

Araw at oras:
Nobyembre 19, 2017 (Linggo) mula 2pm hanggang 5pm
Lugar:
Kawasaki International Center
 • Ang programa ay pinaplano pa, ngunit sa ngayon ay pina-iisipan na gawin itong programa na maaaring magpalitan ng opinyon ang maraming tao.
 • Pagkatapos ng open forum, magkakaroon ng party para makihalo.
 • Para sa mga nagpaplano na mag-apply bilang kinatawan ng dayuhan, halina at sumali sa open forum.

<Para sa tanong>
Kawasaki City, The Human Rights and Gender Equality Office, Citizens’ and Cultural Affairs Bureau - Panukala para sa Dayuhang Residente
TEL 044-200-2359
FAX 044-200-3914
E-mail 25gaikok@city.kawasaki.jp

Gaganaping muli ang inaabang-abangang kaganapan sa panahon ng tag-lamig ang "Winter Gathering at ang pakikisalamuha sa mga estudyanteng mula sa iba`t-ibang lahi. 
Makisalamuha sa mga Hapon, dayuhan at mga estudyanteng mula sa iba`t-ibang lahi na nakatira sa ating pook.Tara na at tayo ay magpunta!!
【Petsa】Nobyembre 11, 2017 (sabado) Part 1 ;11:00-12:00、 Part 2; 13:30-16:30
【Lugar】Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki.Part 1. bulwagan ng silid diskurso,Part 2. Hall
【Programa】Part 1Mga patalastas at pagtatanghal ng mga estudyante mula sa iba-ibang bansa
Part 2➡pagbigay parangal sa「Ang KAWASAKI sa paningin ng dayuhan」paligsahan ng larawan ➡larangan sa mundo ng musika at sayaw sa entablado
Henmen(saglitang pagbago ng maskara)-tradisyunal na kultura sa tsina, juggling
Sayaw sa Rusya at pagtatanghal ng instrumentong balalaika
Pagtatanghal gamit ang gitarang mula sa Latin(Irving Koji)
➡tikman ang pagkain at tsaa ng iba`t-ibang bansa (India,Tsina,Brazil, Pilipinas)
➡makaranas ng iba`t-ibang kultura (papercut art ng Tsina )
➡Information corner, konsultasyon sa mga Immigration lawyer, pagpapakilala ng mga proyekto ukol sa pagtulong sa pag-aaral

Alam mo ba kung anong kinakain sa pananghalian ng mga bata sa elementarya?Mapapakinggan ang paliwanag ng nutrisyonista sa gawi sa pagkain at kalusugan. Pagkatapos ay matitikman ang pagkain.
【Petsa】Disyembre 6, 2017 (Miyerkules) 11:00-13:00.Magtipon sa harap ng paaralan, 10:45
【Lugar】Paaralang Elementarya ng Iida(Kawasaki-shi Nakahara ku,Iidanakano machi 29-1)
【Halaga】1pagkain 240yen(parehas ang bayad ng bata at matanda)
【Kuwalipikasyon】may kaugnayan sa pagiging banyagang magulang at anak
【Kapasidad】Kabuuang 20 katao (bata at matanda)※May tagasalin ng wika
(kailangan ang reserbasyon)

Mayroong Panayam sa trabaho at interbyu para sa maga Dayuhan.

Kailan?
Nobyembre 6 Lunes. Oras ng panayam, pm 1:00—4:00. Oras ng interbyu, pm 2:00—3:30
Saan?
Munisipyo ng Kawasaki ika-4 na gusali. (3-3 Miyamoto cho,Kawasaki-ku,Kawasaki-shi)
5 minutong lakarin mula Chou exit ng Keikyu Kawasaki / at 8 minuto naman mula sa istasyon ng JR.Kawasaki (East exit/Higashiguchi)
Katanungan:
Public Interest Inc. Association. Yokohama-shi, Fukushi jigyo Keieisya Kai
Telepono:
045-846-4649

* Kaigo(caregive): Trabaho na makakatulong sa mga matatanda/seniors.

“Hallowen sa Kawasaki 2017” Pangunahing Ebento
http://lacittadella.co.jp/halloween/

Tinatawag din itong pinakamalaking ebento sa bansa.Sa taong ito,ang “Kawasaki Hallowen”, ay mag ika-21 taon nang anibersaryo.!
Halina’t danasin at ating Damhin ang maipagmamalaking isa sa mga popular na ipinagdiriwang sa Kawasaki.

Oktubre 28/Sabado
Hallowen Parade ng mga bata
Oktubre 29/Linggo
Hallowen Parade alas 2:30—4:00 ng hapon
 • Sa mga nais sumali, kailangan ang reserbasyon, may bayad (Libre ang manood)
 • Ang HomePage ay nakalathala lamang sa wikang-hapon at Ingles.
 • Organisasyon: Kawasaki Hallowen Project
  Telepono: 044-233-1934

Ika-40 beses na Fiesta ng Mamamayang Kawasaki (Shimin Matsuri)
http://kawasaki-fest.main.jp/

Mayroong Parada, Bazaar, Ebento at Stage Performance, Mag eenjoy sa maghapon/buong araw sa mga pagkain,paglalaro at pagsali sa iba-ibang ebento.
Ang Ebentong ito ay taun-taong pinagdiriwang ng lungsod tuwing autumn para I promote ang Kawasaki sa mga mamamayan nito at sa pagka inang-bayan nito (hometown).

Petsa:
Nobyembre 2017, ika-3(Biyernes), ika-4(Sabado), ika-5 (Linggo)
ang parada ay gaganapin sa ika-5 ng Nobyembre(Linggo)
Oras:
10:00—16:30 (di matutuloy kapag umulan)
Lugar:
Fujimi Koen (Fujimi Park: Kawasaki-Ku)
Organisasyon:
Executive Committee ng Kawasaki Shimin Matsuri

Ang Rubella Virus ay nagtataglay ng Lagnat,pamumula ng balat o eksema, o may lalabas na butlig o rashes.Ito ay isang sakit at ito’y nakakahawa o humahawa.
Kapag nagkaroon ng rubella habang buntis,ang dinadalang anak ay maaaring magkaroon ng sakit sa mata,tenga,puso at iba pa(Congenital Rubella Syndrome).Ang lungsod ng Kawasaki ay nagsasagawa ng aksyon upang maiwasan ang rubella.

1. Rubella Antibody Test “walang bayad”
Mga pwedeng tumanggap:Residente ng Kawasaki na hindi pa nakakatanggap ng Rubella Antibody test,at naaangkop ang kahit isa sa sumusunod

 1. Babaeng nais na magbuntis
 2. Partner ng babaeng nais na magbuntis
 3. Partner ng nagbubuntis

2. Vaccination.... may bayad na 3,200 yen

Mga pwedeng tumanggap:
Ang mga nagsagawa ng sa bilang na 1. at napag-alamang kailangan ng vaccine
Termino ng pagsasagawa:
Hanggang Marso 31,2018
*Upang makatanggap ng vaccination bago mag Marso 31,mabilisang tumanggap ng antibody test.
Paraan ng pag-apply:
Mag-apply sa Ospital kung saan makakatanggap ng antibody test
*Magdala ng Health Insurance Card o ID kung saang pwedeng makita na residente ng Kawasaki.

Listahan ng ospital na pwedeng tumanggap ng test at iba pang detalye
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000064983.html

Katanungan:
Tumawag lamang sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki para sa mga nais itanong

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin,
may bayad, makipag ugnayan sa Kawasaki International Association . Tel 044-435-7000
Kailan: Oktubre 15,2017 mula 2:00 hanggang 4:00 ng hapon
Lugar: Kawasaki International Center 2F.