タガログ語の最近のブログ記事

Ang “Tachibana Ancient Hill Greenery” na matatagpuan sa Chitose, Takatsu-ku ay isang bakas/labi ng tanggapan ng pamahalaan na itinalaga ng bansa(ika-7 at ika-10 siglo)
Mai dadownload ng libre ang software(AReader)sa smartphone at pag pinindot ito,ating makikita ang haka-haka na diagram na gusali sa panahong iyon.Ito ay isang impormasyon sa mga bukas na espasyo na hindi pa gaanong tanyag sa mga dayuhan.
Lungsod ng Kawasaki, Takatsu-ku, ChitoseAza, Iseyama dai 423-1

https://www.navitime.co.jp/poi?spt=00004.14169700037

Ang termino ng taon ay nagpalit, ang “Blog Corner” din ay magpapanibago! Sa tuwing ika-2 at ika-4 ng buwan, aming ipapaalam at ilalagay sa Blog ang orihinal na impormasyon at mensahe.

Aming ipinakikilala > ang panibagong miyembro ng Konsultasyon sa Asosasyon.
Si Ms. Itou ng Ingles konsultasyon at Ms.Fujikura sa konsultasyong Espanyol.
Gagawin namin sa abot ng aming makakaya ang paglilingkod upang matugunan kayo at makatulong sa inyo.

Ang Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki ay nagpapahayag sa iba-ibang wika sa pamamagitan ng FLYER. Ang “KUMUSTA KAWASAKI” na bersyon ng Abril at Mayo ay lumabas na. Mababasa rin ito sa Internet (PDF). PAHAYAG mula sa Kawasaki.,Ang kurso mula sa Abril at oryentasyon nito ay pinapahayag.

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.shtml

Pang-umagang Kurso: Tuwing Martes at Biyernes 9:50 – 11:50
*May pa-alagaan ng bata (Libre: mula 1 taong gulang pataas).
Unang Semestre Abril 17 (Martes) – Hulyo 6 (Biyernes)
¥11,220 (22 liksiyon)
Pang-gabing Kurso: Miyerkoles 18:30 – 20:30
Unang Semestre Abril 18 – Hulyo 11
¥6,120 (12 liksiyon)
Walang paalagaan ng bata

Sa mga beginners, gagamitin ang librong gawa mismo ng mga guro ng Asosasyon (Nihonggo 160 oras 1&2) sa halagang 1230 yen bawat isa. Paalala:
Bayaran ang nakatalagang matrikula sa umpisa ng semestre
Ang pang-matrikula ng ibinayad ay hindi na ma re-refund. Samantala, walang bayad ang membership fee

Asosasyong Pandaigdigan ng Kawasaki (Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki)
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email address: kiankawasaki@kian.or.jp

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon: Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Espesyal na permiso para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.

Paalala: Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association. Tel 044-435-7000
Petsa: Marso 18, 2018 2:00pm–4:00pm.
Lugar: Kawasaki International Center (2nd floor)

Website: http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/index.html
Nakasulat sa HomePage na ito ang mga Importanteng bagay sa Pangkabuhayan sa 13 klaseng wika.

Nilalaman nito ay,tungkol sa visa, antas ng residensya,tungkol sa trabaho,sa pagpapagamot, sa buwis,pensyon,pagpapalaki ng bata(pag-aaral atpb),at pag may emerhensya o sakuna ng kalikasan.

Petsa:
Marso 27, 28, 29(Martes hanggang Huwebes) ng tatlong araw
Kapasidad:
15 katao (pag lumagpas sa bilang ay bubunutin)
Lugar:
Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki
Halaga:
3,080¥ (kasama na ang materyales na gagamitin sa aral)
Pagsali:
Sa balikang postcard isulat ang
  1. pangalan
  2. nakafurigana
  3. kursong papasukan
  4. antas ng taon(edad)
  5. tirahan
  6. teleponong madaling makontak
  7. sa balikang address ay pangalan ng sponsor/magulang ang isusulat.
Marso 8(Huwebes) kailangang makarating ang huling lahok.

PANGALAN NG KURSO

Child English A
Kwalipikado ; kasalukuyang elementarya na grade 1 (oras) 9:50–10:50
Guro; Bonnie Mclure (Guro ng Wika,tubong Amerika)
Child English B
Kwalipikado; kasalukuyang nasa grade 2,3,4 na batang elementarya (oras) 11:00–12:00
Guro;Bonnie Mclure
Wikang French sa bata
Kwalipikado;mula 5 taon ~grade 5 (maaaring pumasok sa loob guardian)
Guro: Mr.Eric Buschque(tubong Quebeck,Canada)

Target; Senyor Hayskul pataas .Mula Abril ay mag-uumpisa ang tanggapan.(10 beses)
http://www.kian.or.jp/evenko18/kouza/course-prev.shtml
Huling araw ng lahok: Marso 6 (Biyernes) ay kailangang makarating ang lahok
Mayroong Kabuuan ng 10 Kurso.
Mga Kurso; English, Spanish, Chinese

Kapaki-pakinabang na Impormasyon sa Pamumuhay sa Iba’t-ibang Wika.
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/m/index.html
tingnan lamang sa wikang Nihonggo, Ingles, Aleman, Intsik, Koreya, Pranse, Espanyol, Portuges, Tagalog,Biyetnam, Indonesiya, Thailand, Ruso, Miyanma at Magaang na nihonggo

Ang Gyoseishoshi (Administrative scriveners) ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon: Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.

Kailan?: ika-18(linggo) ng Pebrero 2018. 2:00p.m. hanggang 4:00p.m.
Saan?: Kawasaki International Center.2F

Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association . Tel 044-435-7000

※Mayroong Libreng Konsultasyon tuwing ikatlong linggo sa bawat buwan.