タガログ語の最近のブログ記事

Ang pagdiriwang ng “Fireworks Festival” sa Tamagawa Takatsu Ward ay gaganapin sa ika-13 ng Oktubre (Sabado)sa taong ito. Bagama't taon taon ito ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto.
Noong nakaraang taon kinansela ang ebento na ito dahil sa masamang panahon(kulog at kidlat)at iniiskedyul sa araw na ang panahon ay panatag na.
Mangyaring sumangguni sa site sa ibaba para sa higit pang mga detalye.
http://www.k-kankou.jp/fireworks/

Sa bakasyon sa tag-init (Summer Vacation) ang mga kompanya ng bus ay magbibigay ng
diskuwento sa mga batang hanggang 12 taong gulang. Sa Kawasaki City Bus ang pamasahe
ng mga bata ay 50 yen (regular pasahe ay 110 yen)mula sa Ika-21 ng Hulyo hanggang ika-2
ng Setyembre.
Itong espesyal na pamasahe ay maaari rin sa ibang kompanya ng bus.

Nitong tag-init sa Kawasaki ay uso na naman ang sakit na tinatawag na" RINGO BYOU" sa wikang hapon."Erythema Infectiosum o fifth disease".Kaya naman kinakailangan ang mag-ingat,lalo na ang mga buntis.Iwasang lumapit sa mga hinihinilaang may sakit tulad ng may sipon at trangkaso na bata.

Ginanap noong Ika-6 ng Hunyo, ang napakahalagang pagpupulong tungkol sa pagpapalit ng bagong Opisyal /Kawani sa Asosasyon.
Ang Bagong Pangulo ng asosayon (kaicho):MR. KOJI HIRAO
At ang Bagong General Secretary(kyokucho): MS. HITOMI KITAZAWA

Maraming Salamat Po.

Sa Japan ay may panahon na maraming ulan,at tinatawag nila itong panahon ng [Tsuyu].
Umpisa na ngayon hanggang Hulyo at nagtatagal ng 1 buwan at kalahati.
Sa panahong ito ,ang temperatura ay mataas at maalinsangan,kaya hindi maiiwasan ang pagbabago ng kondisyong pisikal(ng Katawan)
At kinakailangan ding mag-ingat sa pagkalason sa pagkain dahil sa alinsangan ng panahon.

Kung may nais na itanong at malaman sa ward(munisipyo)mayroon kaming serbisyo sa paghahanap ng boluntaryong tagasaling-wika/interpreter.
6 na klase ng wika,tulad ng Inglis,Intsik,Koreya,Tagalog,Espanyol at Portuges.
Walang bayad/libre po.subalit may patakaran ng pagpapahanap(sa interpreter)
Para sa Kaalaman/impormasyon,magtanong sa amin sa Asosasyon.

Pagkatapos ng Golden-Week, Mararamdaman na ang init ng “Early-summer”.
Dito sa Asosasyon ng Kawasaki, mula nitong buwan ng Mayo 1 hanggang sa Oktubre ay iaaplay ang “COOLBIZ system” no-necktie, no-blazer.
Kahit sa mga tanggapan ng Konsultasyon ay aplikado ang sistemang COOLBIZ/magaang na kasuutan.
Kaya, hinihingi namin ang inyong pang-unawa.

Ang “Tachibana Ancient Hill Greenery” na matatagpuan sa Chitose, Takatsu-ku ay isang bakas/labi ng tanggapan ng pamahalaan na itinalaga ng bansa(ika-7 at ika-10 siglo)
Mai dadownload ng libre ang software(AReader)sa smartphone at pag pinindot ito,ating makikita ang haka-haka na diagram na gusali sa panahong iyon.Ito ay isang impormasyon sa mga bukas na espasyo na hindi pa gaanong tanyag sa mga dayuhan.
Lungsod ng Kawasaki, Takatsu-ku, ChitoseAza, Iseyama dai 423-1

https://www.navitime.co.jp/poi?spt=00004.14169700037

Ang termino ng taon ay nagpalit, ang “Blog Corner” din ay magpapanibago! Sa tuwing ika-2 at ika-4 ng buwan, aming ipapaalam at ilalagay sa Blog ang orihinal na impormasyon at mensahe.

Aming ipinakikilala > ang panibagong miyembro ng Konsultasyon sa Asosasyon.
Si Ms. Itou ng Ingles konsultasyon at Ms.Fujikura sa konsultasyong Espanyol.
Gagawin namin sa abot ng aming makakaya ang paglilingkod upang matugunan kayo at makatulong sa inyo.

Ang Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki ay nagpapahayag sa iba-ibang wika sa pamamagitan ng FLYER. Ang “KUMUSTA KAWASAKI” na bersyon ng Abril at Mayo ay lumabas na. Mababasa rin ito sa Internet (PDF). PAHAYAG mula sa Kawasaki.,Ang kurso mula sa Abril at oryentasyon nito ay pinapahayag.

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.shtml