タガログ語の最近のブログ記事

◎Kursong Pang-umaga: Martes at Biyernes 9:50〜11:50 *May paalagaan ng bata(1taon gulang pataas; Libre)

Unang Semestre: 18 ng Abril (Martes)〜 7 ng Hulyo(Biyernes)
¥11,220 yen (22 liksyon)

         

◎Kursong pang-gabi: Miyerkoles 18:30〜20:30 *Walang paalagaan ng bata.

Unang Semestre: 19 ng Abril 〜 12 ng Hulyo
¥6,120 yen (12 liksyon)

May karagdagang bayad para sa textbook bukod sa pang-matrikula.
Paalala: hindi na maibabalik ang ibinayad sa matrikula.

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba, makipag ugnayan sa Kawasaki International Association (may bayad). Tel 044-435-7000
Petsa: ika-19 ng Marso, 2017 2:00p.m. hanggang 4:00p.m.
Lugar: Kawasaki International Center

Isang kaayo-ayong karanasan ng pagtikim ng tsaa at minatamis ang naganap.

Ang ika-13 Charity ‘Flowers Bloom’ para sa mga biktima ng Great East Japan Earthquake
AT bilang pagsuporta sa pagbangon ng Kumamoto mula sa Lindol.

Pag inom ng tsaa sa taniman ng bulaklak, at panunuod ng Rakugo (Tradisyunal na pagkukwento ng pampatawa)

●Kailan: Marso 5 (Linggo) 10:00~3:00
●Saan: Tea-ceremony house, Kizuki-an, sa Kawasaki International Center
●Rakugo (Traditional comic storytelling): Chikuwa Katsura (Rakugo Geijutsu Kyokai)
●Bayad: ¥1,000 bawat tao

Plano at binuo ng Executive Committee of the Tea-ceremony house ‘The Society for Loving Kizuki-an’ (Tel: 044-866-7729)
Suportado ng Kawasaki International Association

200 yen sa isang sasakyaan bawat oras (paglipas ng isang oras, 100 yen sa bawat dagdag na 30 minutos).
Sa loob ng 24 oras ng parking, ang pinaka maximum na bayad ay 600 yen.
Samantalang libre naman ang unang 1 oras para sa mga bisitang gumagamit sa Kawasaki International Center.

Makipag ugnayan: Exchange Promotion Unit, Citizens' Affairs Department, Citizens' and Cultural Affairs Bureau, Kawasaki City
Tel: 044-200-2846
Email: 25kouryu@city.kawasaki.jp

Petsa: Marso 28(Martes)—30(Huwebes)
◎ilang tao:15 bawat klase(bunutan pag sumobra sa limit)
◎Lugar:Kawasaki International Center
◎Bayad:¥3,080(kasama ang mga gamit)
◎Paraan ng pag-aplay:poskard na balikan nakasulat ang
①Pangalan ng Kurso ②Pangalan ng anak may furigana ③edad ④Tirahan ⑤Telepono pwedeng matawagan sa araw (pangalan ng magulang at tirahan sa return postcard)
Lahat ng aplikasyon ay kailangang matanggap hanggang Marso 9, Huwebes.
  Pangalan ng Kurso   Taon ng mag-aaral   Oras maglelektyur na propesor 
Ingles pambata A kasalukuyang unang grado ng Elementarya 9:50〜10:50 Bonnie McClure
(Guro ng wika mula U.S.)
Ingles pambata B Kasalukuyang pang-2, 3, 4 na grado ng Elementarya 11:00〜12:00
Koryano edad 5taong gulang - kasalukuyang pang-5 (pwedeng samahan ng magulang ang bata)13:00〜14:00
Lee Jeongsuk (Guro)
Karagdagan: Unang semestre ng 2017 Klase ng Nihonggo、para sa High school pataas!
(umpisa sa Abril; 10 klase)
Pangalan ng Kurso Araw/Oras Guro
Pag umpisa sa Espanyol (12 Klase) Biyernes 10:00〜11:30 LITA YAMASHIRO

Sa pamamagitan ng pakikipag tulungan ng Departamento ng Bumbero ng Nakahara at mga kalawig na asosasyon,
Ang pagsasanay na ito ay magaganap kasama ang mga residenteng Hapon at mga dayuhan.
【Kailan】 Pebrero 21, 2017 (Martes) 10:15~11:50am, umulan man o umaraw.
【Saan】 sa Entrans Plaza, harap ng Kawasaki International Center
【Ano】 pagsasanay sa paggamit ng fire extinguisher, paggamit ng AED, pagtawag ng 171, pagsasanay ng paglikas sa loob ng usok at madilim na paligid, simulation truck ng Lindol, paghahanda atbpa..
 Anyayahan ang inyong mga kaibigan at kapitbahay!
【Makipag-ugnayan】 Kawasaki international Association sa telepono, fax, e-mail, o magsadya sa Center: TEL 044-435-7000

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay sa mga residenteng dayuhan ng libreng pagbibigay payo
sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng konsultasyon:
Problema sa Bisa, Pagpapa-extend, pagpapa-change status, Naturalisasyon
Permanenteng visa, Long term resident visa, Certificate of eligibility, International marriage/divorce
Extraordinary permit of residence ng Minister of Justice, Pagbubukas ng kompanya/sangay ng dayuhang kompanya, Pagkuha ng lisensya ng pangangalakal etc.
Paalala: Ang serbisyong pagpapayo ay ginaganap sa wikang Hapon. Magsama ng marunong maghapon.
Kung kakailanganin ang interpreter, makipag ugnayan sa Kawasaki International Association (may bayad).
Tel 044-435-7000
Petsa: Pebrero 19, 2017 2:00p.m. to 4:00p.m.
Lugar: Kawasaki International Center 2F

Final Income Tax Returns(Foundation)mula sa HP ng Konseho ng local na awtoridad ng International Association, http://www.clair.or.jp/tagengo/ ( May paliwanag na nakasalin sa Ingles,German,Intsik,Korean,Pranses,Espanyol,Portuges,Tagalog,Vietnam,Indonisian,Thai,Russiaat Myanmar).
Mula 1/1~12/31, 2016(buong isang taon) Ang nakalkulang kabuuan ng kinita ay kinakailangang ireport。
 Sa mga may sariling negosyo,Agrikultura/magsasaka at mga freelancers ay obligadong magreport。
Sa mga karaniwang empleyadong sumasahod ay hindi na kinakailangan, subali`t ang mga sumusunod ay kinakailangang magsumite ng kanilang kinita.。
・Sa mga umaabot ng 20 million yen(2000man yen)ang kinita sa loob ng 1 taon
・Sa mga sumasahod sa mahigit na 2 lugar at iba pa
Itago ang inyong resibo, maaaring kakailanganin ang kopya nito sa pagpapapalit ng status, pagrerenew ng residence cert. o pagpaextend ng visa。
  *Sa sitwasyong may dependent ka sa sariling bansa, maaari kang bawasan ng income tax para sa iyong dependents(dependency deduction), subalit kapag walang nakakaltas para sa dependent mo, maaaring mag file ng tax return para mairefund ang buwis na binabayaran para sa iyong dependents。
【Panahon ng pag-aaplay】Pebrero 16(Huwebes)~Marso 15(Miyerkoles) 
【Mga kinakailangan sa pag-aaplay】 ①Tax return form(makikita ito sa mga tax offices)
★Sa application form at iba pa,may susulatan tungkol sa "My Number"。
②isang bagay na makakapagpatunay ng kabuuang kinita sa nakalipas na taon(tulad ng Gensen choshoshou/withholding tax slip at resibo ng pagbabayad)
③Residence card ④mga bagay na kinakailangan para sa deduction ng dependents(birth certificate ng dependents at resibo ng pagpapadala/pagreremit ng pera)⑤resibo ng pagbabayad ng buwis(insurance deduction cert.) ⑥ medical fee deduction(resibo) ⑦hanko/inkan o kaya ay pirma at ibapa..
【Tanggapan ng tax offices sa Kawasaki 】
  OPISINA     Lugar at Telepono  Lugar na nasasakupan
Kawasaki-Kita zeimusho Takatsu-ku,Hisamoto,2-4-3 044-852-3221) Nakahara ku・Takatsu ku・Miyamae-ku
Kawasaki-nishi zeimusho Asao-ku,Kami-Asao ,1-3-14 (044-965-4911) Tama ku・Asao ku
Kawasaki-minami zeimusho Kawasaki-ku,Enoki-cho,3-18 (044-222-7531) Kawasaki-ku・Saiwai-ku
☆ Makikita ang impormasyon na nakasalin sa Ingles sa Homepage ng National Tax Agency。
  Impormasyon tungkol sa Income Tax http://www.nta.go.jp/taxanswer/english/gaikoku.htm
  National Tax Agency JAPAN http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.htm

Ika-18 ng Pebrero 2017 (Sabado)   ★Walang Bayad!★
Oras: 1:00 - 3:30pm Lugar:Kawasaki International Center
Ang mga residenteng dayuhan na may at least 5 years dito na naninirahan at nag aaral ng Japanese Language dito sa Japan ay magtatalumpati tungkol sa kanilang karanasan na bago at kamangha-mangha pagdating sa Japan.
*Clown Performance (habang namimili ang mga judges): Fukuro Koji
*get-together kasama ang mga kasali sa talumpati at mga nanood sa contest.
Walang bayad para sa mga junior high school pataas (kailangan ang reservation ;
para sa unang 100 kataong papasok).
*Kapag na postponed dahil sa masama ang panahon, gaganapin muli sa ika-4 ng Marso, 2017.

Ang impormasyon para sa pagpapabakuna sa mga bata mula sa bawat bansa sa daigdig ay matutunghayan sa homepage ng Yokohama City Institution of Health na nakalagay ang website sa ibaba.
Maaari mong ikumpara ang pagpapabakuna sa inyong bansa at ng bansang hapon.

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/