タガログ語の最近のブログ記事

Kapaki-pakinabang na Impormasyon sa Pamumuhay sa Iba`t-ibang Wika.
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/m/index.html 
tingnan lamang sa wikang Nihonggo, Ingles, Aleman, Intsik, Koreya, Pranse, Espanyol, Portuges, Tagalog,Biyetnam, Indonesiya, Thailand, Ruso, Miyanma at Magaang na nihonggo

Ang Gyoseishoshi (Administrative scriveners) ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon: Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.

Kailan?: ika-18(linggo) ng Pebrero 2018. 2:00p.m. hanggang 4:00p.m.
Saan?: Kawasaki International Center.2F

Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association . Tel 044-435-7000

※Mayroong Libreng Konsultasyon tuwing ikatlong linggo sa bawat buwan.

Konsehal ng awtoridad na lokal para sa relasyong pang-internasyonal
website: http://www.clair.or.jp/tagengo/ lamang (Ingles, Aleman, Intsik, Koreya, Pranses, Espanyol, Portuges, Tagalog, Vietnam, Indonesia, Thai, Russia, kasama rin ang Myanmar na wika)
Simula taong 2017 Enero 1 hanggang Disyembre 31 sa loob ng 1 taon ang halaga ng buwis ay kinakalkula para sa halagang kita na nakuha sa taon, gagawa ng pangwakas na deklarasyon.Ang mga taong may sariling negosyo, agrikultura,at mga freelancers ay obligadong magsumit ng kanilang kinita. Sa karamihan na Suwelduhan lamang ay hindi na kailangan, ngunit ang mga sumusunod ay dapat mag-pasa ng kanilang huling pagbabalik(tax-refund)

 • Ang taong kinita sa suweldo ay higit sa 20 milyong yen sa loob ng 1 taon.
 • Ang mga taong nakakuha ng suweldo mula sa 2, o higit pang mga lugar atbp.

Ang isang kopya ng TAX-REFUND ay maaaring kailanganin kapag binago o nagbago sa katayuan ng paninirahan.Itago natin ito.
- Kung may dependent sa sariling bansa, maaaring makatanggap ng deduction.
Kung hindi ka nakatanggap ng deduction para sa dependency, ipahayag ang mga kinita at sinahod sa Final tax return at ibalik ang buwis(irefund).

Tanggapan: Pebrero 16, 2018(Biyernes)- Marso 15 (Huwebes)

Mga kinakailangan para sa huling pagbabalik:

 1. Form ng Tax Return(Makikita sa tanggapan ng buwis)- Kinakailangan ang “My Number” sa aplikasyon na ito.
 2. Katunayan ng kita ng nakaraang taon(Slip ng mga pinagkakitaan at rekord ng mga pagbabayad)
 3. Pang-residenteng kard
 4. Mga kinakailangan kung may tinutustusan(Sertipiko ng Kapanganakan ng tinutustusan sa sariling bansa, Mga dokumentong nagpapatunay ng relasyon ng pamilya, Katibayan na nagpapadala ka atbp.)
 5. Mga kailangan para sa pagbawas ng premium ng segu(Sertipiko ng pagbawas ng seguro)
 6. Pagkuha ng medikal na gastos (Resibo)
 7. Selyo o pag-pirma atbp.

Lugar Tanggapan sa Lungsod ng Kawasaki:

Opisina: Kawasaki-Kita zeimusho
Matatawagan: Takatsu-Ku, Hisamoto, 2-4-3 (044-852-3221)
Tinitirhang Rehiyon: Nakahara Ku, Takatsu Ku, Miyamae Ku
Opisina: Kawasaki-Nishi zeimusho
Matatawagan: Asao-Ku, KamiAsao, 1-3-14 (044-965-4911)
Tinitirhang Rehiyon: Tama Ku, Asao Ku
Opisina: Kawasaki-Minami zeimusho
Matatawagan: Kawasaki-Ku, Enoki-Cho, 3-18 (044-222-7531)
Tinitirhang Rehiyon: Kawasaki Ku, Saiwai Ku

Ang impormasyon sa website ng National Tax Agency ay nasa Ingles.
Impormasyon tungkol sa Income Tax http://www.nta.go.jp/taxanswer/english/gaikoku.htm
National Tax Agency JAPAN http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.htm

Pagsasanay o drilling pang-emerhensya,kasama ang mga Dayuhan at mamamayang Hapones.
Earthquake Simulation car, ensayo sa paggamit ng fire extinguisher,Pagdanas ng AED at wastong gamit nito.
Pag ensayo ng Disaster Dial message [171]
Kailan? Pebrero 16, (Biyernes)
Oras? Umaga ng 10:15 – 11:50 Gaganapin kahit may ulan!
Magkano? LIBRE po,Walang bayad
Paano pagsali? Hindi kailangan ang reserbasyon,pumunta lamang.
Saan? Kawasaki International Center

Ang Flyer ng Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki na “Kumusta Kawasaki ,isyu ng tong 2018 Enero at Pebrero” ay lumabas na at nakalathala sa ibat-ibang wika. Makikita ito sa HomePage sa internet(PDF). Nakalathala dito ang mga Kurso, mga ebento at mga kapaki-pakinabang na impormasyon sa Kawasaki.

[WEBSITE] http://www.kian.or.jp/hlkwsk.shtml

Mga taga-Kawasaki na mag-aaral, nasa serbisyo o nasa loob ng Kawasaki na dayuhang nag-aaral ng Nihongo, halina’t sumali sa Paligsahan sa Talumpati sa Nihonggo.
Pamaraan: Tumawag lamang sa “Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki” Tel.044-435-7000
Kailan?: Pebrero 10, 2018(Sabado)
oras: ala-una – 3:30 pm
*Kung sakaling bumagyo atbp.o di matuloy ay Marso 3(Sabado)ipagpapaliban.
Talumpatian ;Libre/ Walang Bayad
Kapahingahang oras ay mayroong Maliit na Konserto(Tugtugin ng Thai)
Pagkatapos ng Paligsahan ay Pakikipagpalitang kuro-kuro: 15:30 – 16:30
Lugar: Kawasaki International Center Hall(Bulwagan).

Tumawag lamang sa mga nais dumalo.Inaasahan naming ang inyong tawag.


Ano ba ang mababang paaralan sa Japan? Ano ba ang mga dapat ihanda sa pagpasok? Hindi ako nakakaintindi ng nihonggo kaya kahit magtungo ako sa pagpapaliwanag ay hindi ko rin maiintindihan...Atbp., Pagpapaliwanag para sa mga papasok sa elementarya na may mga alalahaning mag-aaral at mga taga-pangalaga. Maaring magtanong tungkol sa mga hindi alam sa pagpasok sa mababang paaralan.Mayroong mga pagtatanghal ng mga gamit sa paaralan.

Petsa:
Enero 20, 2018 (Sabado) 13:30-16:00 ;Libre.May reserbasyon.
Lugar:
Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki. 2F
* Mayroong Paalaga ng bata at Taga-pagsalin (Kailangan ng rese)

Umaasa kami sa muli nyong pagpatnubay sa taon na ’to.

Mayroon po tayong libreng pasangguni ,at panayam sa GyoseiShoshi

Kailan?
Ika-21 ng Enero(linggo) 2:00-4:00 ng hapon
Saan?
Sa Kawasaki International Center 2F. meeting room ng Asosasyon
* Buwan-buwan ay may panayam,tuwing pang-ikatlo na linggo ng buwan.
Maaaring magsangguni sa Gyosei Shoshi tungkol sa visa,o kaya sa problemang resident card.
Libre po,walang bayad.
Nilalaman ng Konsultasyon:
Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.
Paalala:
Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association.
Tel 044-435-7000

“AMDA” Sentrong Pang- Medikal na Impormasyon. Telepono 03-5285-8088
Maaaring kumunsulta sa wikang Ingles,Thai,Korean,Intsik at Espanyol.Ituturo nila o igagabay ka nila sa angkop na ospital.
Mula Disyembre 29 - hanggang- Enero 3 ay bakasyon ang Portuges,Tagalog,at Vietnames.

Hanggang ika-30 ng Disyembre(Sabado)-Ang Koleksyon ay susunod sa normal na iskedyul
Mula Disyembre 31(linggo)-hanggang Enero 3(Miyerkules) ay WALANG KOLEKSYON
Mula ika-4 ng Enero(Huwebes) ay babalik sa normal na iskedyul ang koleksyon ng basura.

*Recyclables*...Walang laman na lata at bote,Pet-bottles,gamit na baterya,Mix papers,Plastic.

.Maliit na metal.Malaking basura(Sodai Gomi)
Hanggang sa pagtatapos ng taon(Disyembre 28,Huwebes) at mula sa simula ng taon (Enero 4,Huwebes)ay babalik sa normal na iskedyul ang koleksyon.
*Ang Koleksyon ay ginaganap ng 2 beses sa isang buwan,para sa bawat lugar.
.Aplikasyon para sa Koleksyon ng malaking basura(sodai-gomi)
Para ikolekta ang malaking basura(sodai-gomi)kailangan iapply sa Sodai-gomi Uketsuke Center,hindi kokolektahin ang sodai-gomi kung walang aplikasyon.
.SODAI GOMI UKETSUKE CENTER:
Hanggang sa ika-30 ng Disyembre(Sabado),at mula ika-4 ng Enero (Huwebes)
044-930-5300 FAX 044-930-5310(Para lamang sa mga may problema sa pagdinig)
oras: am 8:00- pm 4:45 (liban ang linggo at mula Disyembre 31-Enero 3)
*Sa mga hindi marunong mag nihongo,makisuyo sa inyong kakilala na marunong magnihongo
(Kung maraming aplikante ,ang koleksyon ay maaaring maiskedyul sa susunod ng araw ng koleksyon.

Paunawa:

 • Magkakaiba ang araw ng Koleksyon depende sa tinitirhang lugar. Mangyaring ikumpirma muna ang araw bago ilabas ang basura at recyclables.
 • Ilabas ang basura at recyclabes bago mag 8:00 ng umaga ng araw ng koleksyon.
 • Sa tapos at simula ng taon,maaaring mabago ang oras ng pangungulekta sa dahilang madaming basura.
 • Huwag ilabas ang basura pagkatapos ng Koleksyon at sa araw na hindi makokolekta.