タガログ語の最近のブログ記事

2017 Internasyunal Fiesta sa Kawasaki
Isang araw na maaring maranasan ang Pandaigdig na Kultura。Isama ang pamilya at mga kaibigan!Halina`t tayo ng magsaya。
【Petsa】 Sa Hulyo 2,2017(linggo) 10:00 ~ 16:30
【Lugar】 Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki(Int`l. Center)
【Nilalaman】 ◆May mga paninda ng iba`t ibang luto sa mundo,at iba-ibang mga produkto ng ibang bansa(mga handmade arts at mga accessories)◆may flea market ◆may stamp-rally din 
◆Pagganap ng sayaw at mga katutubong instrumento sa pamamagitan ng mga banyagang panauhin ◆Pagpapaplano ng embahada ng bawat bansa ◆may Japanese drum performance◆Pagdanas ng pagsusuot ng Yukata、Flower arrangement at pagdanas ng paggawa ng japanese tea(chadou)at ibapa.

Halina’t matuto sa pagluluto ng lutong Russia sa mga mag-ina/mag-ama
[Kailan] Hulyo 29, 2017 (Sabado) 10:00〜13:30
[Saan] Kawasaki International Center 2F, Cooking room
[Guro] Natalya Itabashi (taga Russia)
[sakop na edad] 5 taon〜grade 4 na bata at ina/ama (2 tao, sa 1 pares)
※may mag-aalaga ng bata. (Libre. may reserbasyon. 1〜3 taong gulang)
[Kapasidad] mag-ina/mag-ama.10 pares (20katao) (pag lumagpas sa bilang, ibabase ang pagpili sa unang 10 aplikante
[Halaga] isang pareha, (mag-ina/ama); ¥1,540 (mismong araw ang bayad)
※isangguni kapag 1 mahigit ang kasamang bata
[huling araw ng lahok] Hulyo 10 (Lunes) dapat na makarating
[Paano mag-apply] magpadala ng balikang postcard.
 1. pangalan ng kurso “Pagluluto ng mag-ina/ama”
 2. Pangalan (nakafurigana na pangalan ng bata at magulang, edad ng bata)
 3. address
 4. Telepono
 5. paano nalaman ang kursong ito (hal. Sa HP ? flyers?etc.)
  (※Kung nais mag-paalaga, mangyaring ipaalam “hoiku kibou” pangalan ng papaalagaan, nakafurigana at taon ng bata

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association. Tel 044-435-7000
Petsa: ika-18 ng Hunyo 2017 2:00p.m. hanggang 4:00p.m.
Lugar: Kawasaki International Center


Tuwing Hunyo a-uno bawat taon,ang "jidou teate ay nagpapalit ng panibagong taon。
Kinakailangang iupdate ang 「Genkyou Todoke」 。Para makatanggap uli ng Jidou Teate nitong taon ng
(2017 Hunyo~Mayo 2018),kinakailangang iaplay uli ang "Genkyou Todoke"。Sa kalagitnaan ng Hunyo ay ipapadala ng munisipyo ang papel ng "Genkyou Todoke"sa inyong address,Kailangang ipadala ito bago dumating ang takdang araw(deadline)na nakasulat。
(para sa higit na kaalaman、tignan ito sa Kawasaki homepage na nakasulat。)
http://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030462.html


Ang Flyer ng Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki na nakalahad sa ibat-ibang wika na “Kumusta Kawasaki. Hunyo at Hulyo bersyon” ay lumabas na. Makikita rin ito sa Online ng Internet (PDF). Mga kurso sa Hunyo at mga Ebento, Nakalathala rin ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon ng Kawasaki.
[Website] http://www.kian.or.jp/hlkwsk.shtml

Nais mo bang isali sa paligsahan ang mga kuhang Larawan sa lunsod?
[Tema] “I love ♥ Kawasaki” Sa parteng ito(lugar,tao,bagay) ang nagustuhan ko sa Kawasaki.
[Kwalipikasyon sa pagsali] Kahit anong lahi at anong edad,basta’t may kinalaman sa Kawasaki at sa ibang bansa
[Paraan ng pagsali] Personal na dalhin sa(2L size) O KAYA’Y ipadala sa Email sa (photocontest@kian.or.jp)
[Huling araw ng lahok] mangyaring makarating ang lahok hanggang sa ika-13 n g Oktubre(Biyernes)
[Pagsusuri] mula sa Tagasuri,3 ang pipiliin.Ang mapipiling larawan ay madidisplay sa Nob.11(Sabado) sa Winter Gathering at iaanunsyo ang mananalo at ipagkakaloob ang parangal para dito.


*Tanggapan !Sa mga pwedeng sumali na nanay/tatay na may sanggol o maliit na bata*
    ◆Sa mga may anak na hanggang 2 taon gulang hanggang Abril 30,2017◆
Mga bagay na makakatulong sa bata ,halina`t pag-usapan sa wikang hapon.Magtanong pag may nais malaman.LIBRE。 
【Kailan】Mayo 12~Hulyo 7,tuwing Biyernes(9 beses)10:00~11:30      
【Bilang】Mag-ina/ama 10 pares    
【Saan】Kawasaki International center
【Pag-aplay】Oyako Nihonggo Salon(Ms.Hamada)
Mail: nihongosaron@gmail.com o makipag-ugnayan sa Kawasaki International Association
Tel:044-435-7000 Mail: kiankawasaki@kian.or.jp

Nilalaman:

◎ Ang Gyouseishoshi ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang-hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon;Visa,Pagpapa extend ng pamamalagi,Pagpapalit ng estado ng paninirahan,Naturalisasyon,Permanenteng visa,Long-term visa,Sertipiko ng Eligibilidad,Pagpapakasal,Pagdidiborsyo,Special permission para manirahan galling sa Minister of Justice,Pag establish ng kompanya at sangay ng banyagang kompanya,Pagkuha ng lisensya at ibpa
Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang.Magpasama sa kaibigan o kakilalang maruunong maghapon o di kaya ay magpareserba(may bayad)Makipag-ugnayan sa Kawasaki International Association.. TEL. 044-435-7000

◎Libreng tawag sa telepono sa Konsultasyon(may tagasalin)
♦Sa pamumuno ng : Kanto Bar Association Federation
♦Kailan? : Sa Mayo 20(Sabado) 13:30~16:30
♦Telepono:03-3591-3033
♦Angkop na wika(plano):wiikang Hapon,Ingles,Intsik,Espanyol,Portugal,Vitenam,Thai,Tagalog..

http://www.kanto-ba.org/news/2017/04/post-70.html

Maaring magpasuri hinggil sa impeksyon ng HIV(AIDS), syphilis at Type B Hepatitis. Pangangalagaan ang lihim o privacy at malalaman ang resulta sa mismong araw matapos ang pagsusuri. Walang bayad ang pagsusuri.Kinakailangan ang reserbasyon sa telepono
at ipapaalam kung saang kwarto isasagawa ang pagsusuri.
PETSA:
① Mayo 21 (Linggo) 20:00〜20:30
② Hulyo 16 (Linggo) 20:00〜20:30
③ Setyembre 17 (linggo) 15:00〜15:30
④ Nobyembre 19 (linggo) 15:00〜15:30
2018
⑤ Enero 21 (linggo) 15:00〜15:00
⑥ Marso 18 (linggo) 15:00〜15:30
■Website(Hapon)http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6943/
■Lugar: Kanagawa Kenmin Center(5 min.lakad mula JR Yokohama sta.West exit)[2-24-2 Tsuruyacho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi
■Reserbasyon:
《Hapon at ibapang wika》Kanagawa Prefecture Health Crisis Management Division (Kanagawa-ken Kenkoukiki Kanrika) 045-210-4793 (Lunes〜Biyernes / 8:30-17:00)
《Ingles, Thai》Minatomachi Clinic 045-453-3673 (Martes at Biyernes / 13:00〜14:00 / c/o Dr. Sawada)
《Espanyol, Portuges》CRIATIVOS 080-3723-5798(Huwebes / 10:00-17:00)
□Sanggunian sa mismong araw :070-1288-4116(12:00-15:00)
※Para sa iba pang wika, mangyaring tumawag sa [Kanagawa-ken Kenkoukiki Kanrika] gamit ang wikang Hapon.

Seminar ng pagsulat ng「aplikasyon sa Shie-Jutaku」sa mga Dayuhan
Sa mga nais mag-aplay sa Shie-Jutaku ngunit di alam kung paano sulatan ang aplikasyon.Tutulungan kayong sulatan ang form at ng maaari na itong isumite agad。Libre,kailangan ang reserbasyon!  
(May mga interpreter sa Tagalog,Ingles,Intsik,Korean,Portuges at Espanyol) 
 【Kailan】  5/27(Sabado) 10:00~12:00       
【Saan】Kawasaki International Center.2F Conference room 
【Aplikasyon】 hanggang 5/23 (Martes) Tumawag sa telepono o magsadya。
【Ano ang Shie Jutaku】
...isa itong munisipyong pabahay na itinayo sa kooperasyon ng bansa at lungsod, para sa mga mamamayang nahihirapan sa pag-upa dahil sa liit ng kinikita. Sa pag-aaplay o kahit sa paglilipat ay walang pinagkaiba sa pribadong pabahay, may mga iba`t-ibang probisyon tulad ng pamantayan ng kita。Walang bayad sa pondo o renewal fee, subalit may venue survey taon-taon para dito ikakalkula ang magiging upa/bayad.。
【kwalipikayon ng aplikante】 (1)nasa tamang edad
(2)naninirahan at nagtatrabaho sa lungsod ng Kawasaki ng mahigit isang taon
    (3)hindi dapat lalagpas sa takdang buwanang kinikita
    (4)namumroblema sa paninirahan sa lugar、at iba pa