タガログ語の最近のブログ記事

Seminar ng pagsulat ng「aplikasyon sa Shie-Jutaku」sa mga Dayuhan
Sa mga nais mag-aplay sa Shie-Jutaku ngunit di alam kung paano sulatan ang aplikasyon.Tutulungan kayong sulatan ang form at ng maaari na itong isumite agad。Libre,kailangan ang reserbasyon!  
(May mga interpreter sa Tagalog,Ingles,Intsik,Korean,Portuges at Espanyol) 
 【Kailan】  5/27(Sabado) 10:00~12:00       
【Saan】Kawasaki International Center.2F Conference room 
【Aplikasyon】 hanggang 5/23 (Martes) Tumawag sa telepono o magsadya。
【Ano ang Shie Jutaku】
...isa itong munisipyong pabahay na itinayo sa kooperasyon ng bansa at lungsod, para sa mga mamamayang nahihirapan sa pag-upa dahil sa liit ng kinikita. Sa pag-aaplay o kahit sa paglilipat ay walang pinagkaiba sa pribadong pabahay, may mga iba`t-ibang probisyon tulad ng pamantayan ng kita。Walang bayad sa pondo o renewal fee, subalit may venue survey taon-taon para dito ikakalkula ang magiging upa/bayad.。
【kwalipikayon ng aplikante】 (1)nasa tamang edad
(2)naninirahan at nagtatrabaho sa lungsod ng Kawasaki ng mahigit isang taon
    (3)hindi dapat lalagpas sa takdang buwanang kinikita
    (4)namumroblema sa paninirahan sa lugar、at iba pa

“Internasyunal na Pang-unawa, Lecture sa English”
■Lecture sa Ingles(walang interpretasyon)
■Target : Middle advanced level, 16 taong gulang pataas
■halaga : 3,080¥(sa 3 beses)
■Paraan ng pag-aaplay(first come first serve) : Telepono, E-mail

①Mayo13(Sabado)am10:30〜12:00
(a)Tema : “Pag-unawa sa Ingles batay sa Istorya ng Amerika”
(i)Instructor : Mr. Stephen Johnson (mula sa Amerika)
②Mayo 20(Sabado)am10:30〜12:00
(a)Tema : “‘SHINTO’ from the Shore”
(i)Instructor : Mr. Chart David(mula sa England)
③Hunyo 10(Sabado)am10:30〜12:00
(a)Tema : “Point to View of Nomadic People”
(i)Instructor : Ms. Sainnyamabuu Tsolmon(mula sa Mongol)

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba, makipag ugnayan sa Kawasaki International Association (may bayad). Tel 044-435-7000
Petsa: ika-16 ng Abril, 2017 2:00p.m. hanggang 4:00p.m.
Lugar: Kawasaki International Center

“Lutong Angolan” Habang nakikipagpalitan ng kurokuro,matututo sa pagluto ng Angolan

【Petsa】Hunyo 10, 2017(Sabado) 11:00~14:30
【Lugar】Kawasaki International Center・Cooking Room 2F
【Bilang】20 Katao(sa kasong maraming aplikante, bubunutin )
【magtuturo】Ms.Luzia Mateus (isang opisyales sa embahada ng Angola)
【Bayad】1,540¥( mismong araw ang bayad)※may paalagaan(may aplikasyon・1~3taong gulang)
【Paraan ng pag-aplay】Sa pamamagitan ng balikang postcard。Pwede 2 tao sa 1 postcard
 1. Pangalan ng Kurso「Lutong Angolan
 2. Pangalan(2 pangalan sa 2 aplikante)
 3. Tirahan
 4. Teleponong makokontakhuling araw

...2017/5/22(Lunes)deadline.

200 yen sa isang sasakyaan bawat oras (paglipas ng isang oras, 100 yen sa bawat dagdag na 30 minutos).
Sa loob ng 24 oras ng parking, ang pinaka maximum na bayad ay 600 yen.
Samantalang libre naman ang unang 1 oras para sa mga bisitang gumagamit sa Kawasaki International Center.

Makipag ugnayan: Exchange Promotion Unit, Citizens’ Affairs Department, Citizens’ and Cultural Affairs Bureau, Kawasaki City
Tel: 044-200-2846
Email: 25kouryu@city.kawasaki.jp

◎Kursong Pang-umaga: Martes at Biyernes 9:50〜11:50 *May paalagaan ng bata(1taon gulang pataas; Libre)

Unang Semestre: 18 ng Abril (Martes)〜 7 ng Hulyo(Biyernes)
¥11,220 yen (22 liksyon)

         

◎Kursong pang-gabi: Miyerkoles 18:30〜20:30 *Walang paalagaan ng bata.

Unang Semestre: 19 ng Abril 〜 12 ng Hulyo
¥6,120 yen (12 liksyon)

May karagdagang bayad para sa textbook bukod sa pang-matrikula.
Paalala: hindi na maibabalik ang ibinayad sa matrikula.

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba, makipag ugnayan sa Kawasaki International Association (may bayad). Tel 044-435-7000
Petsa: ika-19 ng Marso, 2017 2:00p.m. hanggang 4:00p.m.
Lugar: Kawasaki International Center

Isang kaayo-ayong karanasan ng pagtikim ng tsaa at minatamis ang naganap.

Ang ika-13 Charity ‘Flowers Bloom’ para sa mga biktima ng Great East Japan Earthquake
AT bilang pagsuporta sa pagbangon ng Kumamoto mula sa Lindol.

Pag inom ng tsaa sa taniman ng bulaklak, at panunuod ng Rakugo (Tradisyunal na pagkukwento ng pampatawa)

●Kailan: Marso 5 (Linggo) 10:00~3:00
●Saan: Tea-ceremony house, Kizuki-an, sa Kawasaki International Center
●Rakugo (Traditional comic storytelling): Chikuwa Katsura (Rakugo Geijutsu Kyokai)
●Bayad: ¥1,000 bawat tao

Plano at binuo ng Executive Committee of the Tea-ceremony house ‘The Society for Loving Kizuki-an’ (Tel: 044-866-7729)
Suportado ng Kawasaki International Association

200 yen sa isang sasakyaan bawat oras (paglipas ng isang oras, 100 yen sa bawat dagdag na 30 minutos).
Sa loob ng 24 oras ng parking, ang pinaka maximum na bayad ay 600 yen.
Samantalang libre naman ang unang 1 oras para sa mga bisitang gumagamit sa Kawasaki International Center.

Makipag ugnayan: Exchange Promotion Unit, Citizens' Affairs Department, Citizens' and Cultural Affairs Bureau, Kawasaki City
Tel: 044-200-2846
Email: 25kouryu@city.kawasaki.jp

Petsa: Marso 28(Martes)—30(Huwebes)
◎ilang tao:15 bawat klase(bunutan pag sumobra sa limit)
◎Lugar:Kawasaki International Center
◎Bayad:¥3,080(kasama ang mga gamit)
◎Paraan ng pag-aplay:poskard na balikan nakasulat ang
①Pangalan ng Kurso ②Pangalan ng anak may furigana ③edad ④Tirahan ⑤Telepono pwedeng matawagan sa araw (pangalan ng magulang at tirahan sa return postcard)
Lahat ng aplikasyon ay kailangang matanggap hanggang Marso 9, Huwebes.
  Pangalan ng Kurso   Taon ng mag-aaral   Oras maglelektyur na propesor 
Ingles pambata A kasalukuyang unang grado ng Elementarya 9:50〜10:50 Bonnie McClure
(Guro ng wika mula U.S.)
Ingles pambata B Kasalukuyang pang-2, 3, 4 na grado ng Elementarya 11:00〜12:00
Koryano edad 5taong gulang - kasalukuyang pang-5 (pwedeng samahan ng magulang ang bata)13:00〜14:00
Lee Jeongsuk (Guro)
Karagdagan: Unang semestre ng 2017 Klase ng Nihonggo、para sa High school pataas!
(umpisa sa Abril; 10 klase)
Pangalan ng Kurso Araw/Oras Guro
Pag umpisa sa Espanyol (12 Klase) Biyernes 10:00〜11:30 LITA YAMASHIRO