タガログ語の最近のブログ記事

Ang Rubella Virus ay nagtataglay ng Lagnat,pamumula ng balat o eksema, o may lalabas na butlig o rashes.Ito ay isang sakit at ito’y nakakahawa o humahawa.
Kapag nagkaroon ng rubella habang buntis,ang dinadalang anak ay maaaring magkaroon ng sakit sa mata,tenga,puso at iba pa(Congenital Rubella Syndrome).Ang lungsod ng Kawasaki ay nagsasagawa ng aksyon upang maiwasan ang rubella.

1. Rubella Antibody Test “walang bayad”
Mga pwedeng tumanggap:Residente ng Kawasaki na hindi pa nakakatanggap ng Rubella Antibody test,at naaangkop ang kahit isa sa sumusunod

 1. Babaeng nais na magbuntis
 2. Partner ng babaeng nais na magbuntis
 3. Partner ng nagbubuntis

2. Vaccination.... may bayad na 3,200 yen

Mga pwedeng tumanggap:
Ang mga nagsagawa ng sa bilang na 1. at napag-alamang kailangan ng vaccine
Termino ng pagsasagawa:
Hanggang Marso 31,2018
*Upang makatanggap ng vaccination bago mag Marso 31,mabilisang tumanggap ng antibody test.
Paraan ng pag-apply:
Mag-apply sa Ospital kung saan makakatanggap ng antibody test
*Magdala ng Health Insurance Card o ID kung saang pwedeng makita na residente ng Kawasaki.

Listahan ng ospital na pwedeng tumanggap ng test at iba pang detalye
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000064983.html

Katanungan:
Tumawag lamang sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki para sa mga nais itanong

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin,
may bayad, makipag ugnayan sa Kawasaki International Association . Tel 044-435-7000
Kailan: Oktubre 15,2017 mula 2:00 hanggang 4:00 ng hapon
Lugar: Kawasaki International Center 2F.

Ang Flyer ng Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki na nakalahad sa ibat-ibang wika na “Kumusta Kawasaki.Oktubre at Nobyembre na bersyon” ay lumabas na. Makikita rin ito sa Online ng Internet (PDF). Mga kurso sa at mga Ebento mula Oktubre, Nakalathala rin ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon ng Kawasaki.
[Website] http://www.kian.or.jp/hlkwsk.shtml


Nais mo bang isali sa paligsahan ang mga kuhang Larawan sa lunsod?
【Tema】“I love♥ Kawasaki” Sa parteng ito(lugar,tao,bagay) ang nagustuhan ko sa Kawasaki.
【Kwalipikado sa pagsali】Kahit anong lahi at anong edad,basta”t may kinalaman sa Kawasaki at sa ibang bansa
【Paraan ng pagsali】 Personal na dalhin sa(2L size) O KAYA’Y ipadala sa Email sa (photocontest@kian.or.jp)
【Huling araw ng lahok】mangyaring makarating ang lahok hanggang sa ika-13 n g Oktubre(Biyernes)
【Pagsusuri】mula sa Tagasuri,3 ang pipiliin.Ang mapipiling larawan ay madidisplay sa Nob.11(Sabado) sa Winter Gathering at iaanunsyo ang mananalo at ipagkakaloob ang parangal para dito.

Kailan
Oktubre 13 (Biyernes) 10:30–12:00
Saan
Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki
Magkano
Libre (kailangan ang aplikasyon)
Pag-aplay
Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki Tel. 044-435-7000 / e-mail: soudan39@kian.or.jp
Kapasidad(ilan)
20 pares(mag-ina/mag-ama)
Pagsasanay sa emergency Firsy-aid para sa pagsalba sa buhay ng bata
 • Paraan ng paggamit ng AED
 • Heart-pumping, (paraan ng pagmasahe sa puso)ng bata
At dagdag-aral sa pagpapatibay ng ugnayan at magandang komunikasyon(skinship) sa anak na sanggol/maliit na bata
May reserbasyon sa mga nangangailangan ng interpreter o tagasalin-wika.

Inaanyayahan ang mga Dayuhang ina/ama at sanggol na anak
♦ Sa mga may anak na 2 taon pababa at mga magdadalawang-taon hanggang sa Setyembre 30,2017
Tara na!Ating pag-usapan ang mga bagay na makakatulong sa inyong anak/sanggol sa wikang Hapon.Kapag may hindi alam,wag mag-atubiling magtanong
[Kailan] Oktubre 6(Biyernes) – Disyembre 8 (Biyernes) 9 na beses...(10:00 – 11:30)
[Ilang katao] Mag-ina o Mag-ama , Kabuuan ng 10 pares
[Saan] Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki
[Halaga] Libre
[Palista] Oyako Nihonggo Salon.Kontakin si Ms.Hamada
e-mail:nihongosaron@gmail.com

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon:Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association.

Tel:
044-435-7000
Kailan:
Setyembre 17,2017 2:00 p.m. hanggang 4:00 p.m.
Lugar:
Kawasaki International Center (2nd floor)

Bakit di subukang dumalo at danasin ang [SADOU] o [Tea-ceremony]? Ito ay pag-inom ng macha at pagtikim ng Japanese-sweets, ang tunay at Tradisyunal na “Silid-Tsaa”
“Wakei Tea Party”(wa) para sa kapayapaan(kei) sa respeto, at Pagpapalabas ng Tradisyunal na sayaw ng Hapon para sa pagtataguyod n g ika-20 Anibersaryo ng lipunan sa pagmamahal sa Kitzuki-an.

 • KAILAN: Setyembre 17(linggo) 10:00 – 3:00
 • SAAN: International Center Tea-room(Kizuki-an)
 • Tradisyunal na sayaw ng Hapon :Wakayagi, Kichi Hitoshi
 • Halaga: ¥1,000 bawat isa

Organisasyon ng Executive Committee ng Tea-ceremony house."Lipunan ng Pagmamahal sa KIzuki-an(Telepono bilang: 044-866-7729)
Sa suporta ng Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki.

Pagpapaliwanag at Pagpapayo sa mga papasok ng Publikong Senyor Hayskul ng Kanagawa Prepektyur.。
May tagasalin sa wikang Intsik,Ingles,Espanyol,Portuges,at Tagalog 。
※Kung nais magsangguni ng iba pang wika、mangyaring ipaalam sa loob ng 2linggo bago ang takdang araw, gumawa ng reserbasyon。
【Kailan】 Setyembre 10,2017 (linggo) 13:00 ~ 16:00
【Saan】 Kawasaki International Center
【Nilalaman】 Kahalagahan ng senyor Hayskul at Sistema ng Entrance eksaminasyon saSenyor Hayskul
【Target】Estudyante ng Hayskul(1st~3rd yr.)mga graduate ng Junyor Hayskul・Tagasuporta・Tagapag-alaga
【Sponsor】Asosasyong Internasyunal ng Kawasaki
【Mutual Aid】Kanagawa Prefectural Board of Education、(NPO)Multicultural Education- Network Kanagawa (ME-net)
、Multikultural Aktibidad ng Konsela Liaison

Sa Kursong ito ay mapag-aaralan ang mga importanteng kaalaman sa paghahanap ng maayos na hanapbuhay.

 • Tatalakayin ang mga bagay na makakatulong sa pagpapataas ng Kaalaman sa pagtatrabaho.
 • Pagsusulat ng aplikasyon(ririkusho)
 • Mga impormasyon tungkol sa iba-ibang trabaho.

Makikita ito sa HomePage ng Ohara Gakuen http://www.o-hara.ac.jp/shien/foreigner_support/region/

Maaaring mag-aplay sa nalalapit na “Hello Work” sa inyong lugar. Magdala ng ID picture(3.0 cm x 4.0 cm)
(resident card o Pasaporte)

Huling araw ng aplikasyon ay nalalapit na...