【Libreng Konsultasyon ng Certified Administrative Scrivener】


May libreng konsultasyon ang Certified Administrative Scrivener ukol sa mga isyu tungkol sa visa at residence status ng mga dayuhang manggagawa (pagkuha ng visa, pag-renew ng visa, pagchange ng status ng visa, certificate of eligibility for residence status, long term residency, permanent residency, special permission to stay, naturalization, at iba pa), international marriage o divorse, nasyonalidad ng anak, pagtukod ng kumpanya, pagtukod ng branch sa Japan, at employment ng mga dayuhang manggagawa, at iba pa. Ang mga konsultasyon ay isinasagawa ng Certified Administrative Scrivener tuwing ikatlo linggo ng buwan sa Kawasaki City International Exchange Center. Huwag mag-atubiling magtanong o magpakonsulta.
Subalit, ang konsultasyon ay isinasagawa sa wikang Hapon, kaya't kung kinakailangan ng interpreter, mangyaring magsama ng taong marunong mag-Japanese. Para sa nais ng interpreter makakarekomenda kami ng interpreter ngunit may bayad, mangyaring makipag-ugnay sa center dalawang linggo bago ang konsultasyon.
Petsa at Oras: Ikatlong linggo ng buwan (2:00 PM - 4:00 PM)
Lokasyon: Kawasaki City International Exchange Center (Mangyaring magtanong sa reception sa 1st floor)
Para sa Karagdagang Impormasyon: Kawasaki City International Exchange Center Telepono: 044-435-7000 Certified Administrative Scrivener, Watanabe Law Office Telepono: 044-750-0764