タガログ語の最近のブログ記事

Sa Kasalukuyan , ang tanggapan ng konsultasyon sa sentro ay mayroong 7 klase ng wika (Ingles,Chinese,KoreanTagalog,Espanyol,Portuges,madaling nihongo) na maaring kumunsulta,pero mula sa Agosto ay madadagdagan na ito ng 4 pa na wika/lengwahe ,ito ay mga sumusunod (Vietnamese,Thai,Indonesian,at Nepalis)na mga wika. Kapag wala ang wikang nais pagkunsultahan sa araw na sasangguni ay mayroon kaming Interpreter service o device na magagamit para sa pagtanggap.Para sa higit na impormasyon ,tingnan sa HP ng center.

Sa wakas ay gaganapin na sa isang taon ang Tokyo Olympic at Paralympic.
Ang OLYMPIC ay 17 na araw mula Hulyo 24 ~ Agosto 9.
At ang PARALYMPIC naman ay 12 na araw, mula Agosto 25~ Septembre 6 .
Ang Kawasaki ang susuporta sa preparasyon ng British Team .Planong dito sila tutuloy sa Kawasaki .Kaya naman excited lahat. Abangan po natin at bibihira ang ganitong pagkakataon!

Ang bocha/boccia ay mula sa wikang Italya na ibig sabihin ay bola. Ang Bocha(boccia) ay opisyal na laro sa Paralympic sport mula pa noong 1984. Ang mga manlalaro ay maghahagis ng bola na kulay pula o asul (tig-6 na bola bawat isa). Ang layunin ng larong ito ay ay maghagis ng bolang may kulay hanggang sa mapalapit sila sa jackball(kulay puti). Maaaring masubukan ang sport na ito dito sa Kawasaki International center sa August 18(lingo). Tignan lamang sa aming website para sa higit pang detalye.

Sa Japan ay may panahon na maraming ulan, at tinatawag nila itong panahon ng [Tsuyu].
Umpisa na ngayon hanggang Hulyo at nagtatagal ng 1 buwan at kalahati.
Sa panahong ito, ang temperatura ay mataas at maalinsangan, kaya hindi maiiwasan ang pagbabago ng kondisyong pisikal(ng Katawan)
At kinakailangan ding mag-ingat sa pagkalason sa pagkain dahil sa alinsangan ng panahon.

Sakit sa Mayo kung tawagin ito, subali’t hindi ito totoong sakit. Dito sa Japan, ang umpisa ng fiscal year/o umpisa ng school-year ay Abril(Spring season) Kaya ang GOGATSU-BYO ay mental-symptoms ng tao dahil sa mal-adjustments ng karamihan. Tulad ng pag-aadjust sa bagong kompanya o bagong eskwelahan at bagong mundo. Kaya’t natawag itong Gogatsu-byo dahil sa sama-samang depresyon at para itong sakit na madalas makita sa Mayo, lalo na’t pagkatapos ng Golden week.

Para maiwasan ang gogatsu-byo, maiging huwag gaanong maiistress. Ang pakikipag-usap sa kaibigan ay isa sa mga paraan para matanggal ang stress.

Ang Era ay nabago na at naging Reiwa.Natapos na rin ang Golden week.Pagkatapos ng Golden-Week, Mararamdaman na ang init ng “Early-summer”. Dito sa Asosasyon ng Kawasaki, mula nitong buwan ng Mayo 1 hanggang sa Oktubre ay iaaplay ang “COOLBIZ system” no-necktai, no-blazer. Hinihiling namin ang inyong pang-unawa. na lahat ng empleyado ng International center ay susunod sa patakarang ito.

May mga serbisyo ng interpretasyon para sa mga dayuhang residente sa mga tanggapan ng munisipyo (Ward Offices) ng Kawasaki. Ang mga volunteer interpreter ay ipapadala sa tanggapan ng ward ayon sa iyong kahilingan. Ito ay libre ngunit mayroong ilang kondisyon na gusto namin na malaman ninyo. Kaya huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin bago humiling ng volunteer interpreter. May anim na wika na maaaring gamitin Ingles, Chinese, Korean, Tagalog, Espanyol at Portugis.

Ang pangalan ng susunod na Imperial Era ay inanunsyo na.
Ito ay Reiwa Era na mag-uumpisa sa ika-I ng Mayo.
Kahit sa pagpapalit ng bagong era pinapaalam namin na patuloy kaming maglilingkod sa inyo sa pagbibigay ng mga impormasyon at mensahe na kapaki-pakinabang sa magbabasa ng blog.
Ilalathala tuwing ika-2 at ika-4 ng Linggo ng buwan.

Sa buwang ito ipinakikilala namin ang mga bagong miyembro ng konsultasyon, Ms. Ichikawa para sa Espanyol at si Ms.Tomoda para sa Portugis.
Patuloy kaming susuporta sa mga Dayuhang mamamayan sa aming makakaya.

Ang “Sakura Hanami” sa wikang-hapon ay ang pagsasaya sa pamumukadkad ng Cherry Blossoms.
Painit na naman at panahon na naman ng pagsibol ng Sakura(Cherry)
Dito sa syudad ng Kawasaki ay may mga magagandang lugar para sa Hanami/Cherry blossoms at isa na rito ang ipapakilala namin ay ang “Yumemigasaki Zoological park”.
Ang lugar ay sa Minamikaze 1-2-1, Saiwai ward.
Paraan ng pagpunta: mula Kawasaki sta. o Motosumiyoshi ay sumakay ng Shie-Bus o Rinko bus at bumaba sa “Yumemigasaki Dobutsu-koen mae”. may 7 minuto na lalakarin mula bus stop hanggang sa Doubutsu-koen.
Ang pagpasok ay LIBRE. wala ding bayad ang panood ng animals sa Zoo.

Mula Abril 1, ang mga pampublikong institusyon ng tanggapan ng lungsod tulad ng munisipyo, ward office, paaralan, imigrasyon, at embahada ay mababago o binago na ang bayad sa pagsasalin(patranslate) ng dokumento sa pampublikong institusyon. Ang bayad kada selyadong kaso(Stamped-case) ay 1,000 yen sa pagsasalin, 400 kada letra ay 3,000 yen sa 1 papel na sukat A4 (bukod pa ang buwis/Shoheizei)
Ang angkop na araw ay dalawang linggo(2 weeks), ngunit kung maraming mga papeles, maaaring tumagal ng kaunti. Kung sakaling marami ang ipapasalin ay mangyaring ikunsulta na muna.