タガログ語の最近のブログ記事

Nitong tag-init sa Kawasaki ay uso na naman ang sakit na tinatawag na" RINGO BYOU" sa wikang hapon."Erythema Infectiosum o fifth disease".Kaya naman kinakailangan ang mag-ingat,lalo na ang mga buntis.Iwasang lumapit sa mga hinihinilaang may sakit tulad ng may sipon at trangkaso na bata.

Ginanap noong Ika-6 ng Hunyo, ang napakahalagang pagpupulong tungkol sa pagpapalit ng bagong Opisyal /Kawani sa Asosasyon.
Ang Bagong Pangulo ng asosayon (kaicho):MR. KOJI HIRAO
At ang Bagong General Secretary(kyokucho): MS. HITOMI KITAZAWA

Maraming Salamat Po.

Sa Japan ay may panahon na maraming ulan,at tinatawag nila itong panahon ng [Tsuyu].
Umpisa na ngayon hanggang Hulyo at nagtatagal ng 1 buwan at kalahati.
Sa panahong ito ,ang temperatura ay mataas at maalinsangan,kaya hindi maiiwasan ang pagbabago ng kondisyong pisikal(ng Katawan)
At kinakailangan ding mag-ingat sa pagkalason sa pagkain dahil sa alinsangan ng panahon.

Kung may nais na itanong at malaman sa ward(munisipyo)mayroon kaming serbisyo sa paghahanap ng boluntaryong tagasaling-wika/interpreter.
6 na klase ng wika,tulad ng Inglis,Intsik,Koreya,Tagalog,Espanyol at Portuges.
Walang bayad/libre po.subalit may patakaran ng pagpapahanap(sa interpreter)
Para sa Kaalaman/impormasyon,magtanong sa amin sa Asosasyon.

Pagkatapos ng Golden-Week, Mararamdaman na ang init ng “Early-summer”.
Dito sa Asosasyon ng Kawasaki, mula nitong buwan ng Mayo 1 hanggang sa Oktubre ay iaaplay ang “COOLBIZ system” no-necktie, no-blazer.
Kahit sa mga tanggapan ng Konsultasyon ay aplikado ang sistemang COOLBIZ/magaang na kasuutan.
Kaya, hinihingi namin ang inyong pang-unawa.

Ang “Tachibana Ancient Hill Greenery” na matatagpuan sa Chitose, Takatsu-ku ay isang bakas/labi ng tanggapan ng pamahalaan na itinalaga ng bansa(ika-7 at ika-10 siglo)
Mai dadownload ng libre ang software(AReader)sa smartphone at pag pinindot ito,ating makikita ang haka-haka na diagram na gusali sa panahong iyon.Ito ay isang impormasyon sa mga bukas na espasyo na hindi pa gaanong tanyag sa mga dayuhan.
Lungsod ng Kawasaki, Takatsu-ku, ChitoseAza, Iseyama dai 423-1

https://www.navitime.co.jp/poi?spt=00004.14169700037

Ang termino ng taon ay nagpalit, ang “Blog Corner” din ay magpapanibago! Sa tuwing ika-2 at ika-4 ng buwan, aming ipapaalam at ilalagay sa Blog ang orihinal na impormasyon at mensahe.

Aming ipinakikilala > ang panibagong miyembro ng Konsultasyon sa Asosasyon.
Si Ms. Itou ng Ingles konsultasyon at Ms.Fujikura sa konsultasyong Espanyol.
Gagawin namin sa abot ng aming makakaya ang paglilingkod upang matugunan kayo at makatulong sa inyo.

Ang Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki ay nagpapahayag sa iba-ibang wika sa pamamagitan ng FLYER. Ang “KUMUSTA KAWASAKI” na bersyon ng Abril at Mayo ay lumabas na. Mababasa rin ito sa Internet (PDF). PAHAYAG mula sa Kawasaki.,Ang kurso mula sa Abril at oryentasyon nito ay pinapahayag.

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.shtml

Pang-umagang Kurso: Tuwing Martes at Biyernes 9:50 – 11:50
*May pa-alagaan ng bata (Libre: mula 1 taong gulang pataas).
Unang Semestre Abril 17 (Martes) – Hulyo 6 (Biyernes)
¥11,220 (22 liksiyon)
Pang-gabing Kurso: Miyerkoles 18:30 – 20:30
Unang Semestre Abril 18 – Hulyo 11
¥6,120 (12 liksiyon)
Walang paalagaan ng bata

Sa mga beginners, gagamitin ang librong gawa mismo ng mga guro ng Asosasyon (Nihonggo 160 oras 1&2) sa halagang 1230 yen bawat isa. Paalala:
Bayaran ang nakatalagang matrikula sa umpisa ng semestre
Ang pang-matrikula ng ibinayad ay hindi na ma re-refund. Samantala, walang bayad ang membership fee

Asosasyong Pandaigdigan ng Kawasaki (Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki)
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email address: kiankawasaki@kian.or.jp

Ang Gyoseishoshi Lawyer ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon: Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Espesyal na permiso para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.

Paalala: Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association. Tel 044-435-7000
Petsa: Marso 18, 2018 2:00pm–4:00pm.
Lugar: Kawasaki International Center (2nd floor)