タガログ語の最近のブログ記事

Sa Japan ay may sariling pangalan ng buwan mula Enero hanggang Disyembre.Halimbawa, nitong buwan ng Oktubre ay “Kannatzuki” kung tawagin.Ito ay dahil ang Diyos ng buong Japan ay nagtitipon sa Izumo taisha Shrine sa Shimane Prefecture para pag-usapan o pagkasunduan ang gagawin sa loob ng isang taon.
Bukod sa araw ng Izumo, ay sinasabing sa araw ng Izumo lang nawawala ang mga Diyos.Pero sa Izumo- taisha nman ay baliktad, matatawag na sa buwan lang na ito may Diyos (Kami ari-tsuki).

Lumisan na ang bagyong Hagibis / No.19 Ngayong Oktubre 13, 2019 At nabawasan ang posibilidad ng isang sakuna na mangyayari sa hinaharap.Kaya’t ang sunod-sunod na ulat ng paglikas (emerhensiya) at ang mga Advisory sa paglikas ay itiniigil na rin.

Babala sa Paglikas(Pamamaraan ng Paglikas) at mga bukas na Sentro sa Paglikas

Ngayong Oktuber 12,2019 ng alas 10:00 ng umaga.May mga babalang dapat lumikas o mag-evacuate sa mga sumusunod na lugar [Sa lugar na may landslide area(mga posibling lugar ng landslide) at sa pagbaha (posibling pag-apaw ng tubig sa blog) May Babala ng paglikas/evacuate

  • Ang mga lugar maliban sa lugar na pagguho sa kalamidad ay hindi na dapat lumikas.
  • May Sirens (malakas ingay) na maririnig sa paligid ng target na lugar.

Ang araw na ito ay ang araw na seremonya para sa bagong emperador(Tenno Heika) upang umakyat sa Trono. Ginawa itong pista-opisyal(official holiday) bilang pagpapakita ng mamamayan ng paggalang o pagtanggap sa bagong Emperador.
Bukas ang Konsultasyon sa center sa araw na ito, ngunit may salitan ng pahinga/bakasyon sa mga tagapayo, kaya’t paki check sa website ang mayroon na wika sa araw na ito.

Ang Tuberculosis ay humahawa sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing na may kasamang bacteria galing sa pasyente. Sa umpisa ay para itong ordinaryong trangkaso at ubo na kalaunan ay dumadalas na pag-ubo at mauuwi sa grabeng ubo. Ayon sa ulat sa diyaryo nang nakaraang taon, ang bilang ng mga dayuhang nagkaroon ng TB ay umabot sa napakataas na bilang.
Sa ngayon ay may mga magaling na gamot na sa TB, kaya kapag nagtagal ang ubo ay wag mag-atubiling magpasuri sa doktor.

Tulad ng nabanggit sa nakaraang Blog noong Hulyo, na ang dating 7 wika/lengguwahe sa tanggapan ng konsultasyon(Ingles, Chinese, Korean, Tagalog, Espanyol, Portuges, at magaang na Hapon)na mga wikang mayroon sa pagsasangguni ay madadadagdagan ng 4 pang wika (Vietnamese, Thailandis, Indonesian, at Nepalis).

At mayroon ding direct-dial para dito sa numerong 044-455-8811. Tumawag lamang kapag may alalahanin at problema.
Para sa higit pang kaalaman ay tingnan lamang sa HP ng center.
https://www.kian.or.jp/lph/present/frcs.shtml

Ang Hand, Footh and Mouth disease ay isang viral impection sa loob ng bibig, sa kamay at sa talampakan ng paa na nagdudulot ng mga pantal na may 2–3 ml na tubig at may dalang lagnat na aabot ng hanggang 38 degrees. Kapag nagkaroon na nito ay walang gamot para dito kundi antayin lamang na kusang gumaling. Ang dalang mikrobyo nito ay maaaring sumama sa pag-ubo at paghatsing at pati na ang laway at dumi ay may mikrobyo ng sakit na ito at humahawa. Kaya naman ipinapayo ang paghuhugas ng maigi ng kamay at iwasang makigamit ng tuwalya ng ibang tao.

Mayroong serbisyong diskuwento sa pamasahe ang mga kumpanya ng bus para sa mga bata sa bakasyon ng tag-init (Natsu Yasumi). Halimbawa, ang Kawasaki City Bus mula ika-21 ng Hulyo hanggang ika-2 ng Setyembre ang pamasahe ng bata ay magiging 50yen(mula sa 110yen). Ang ibang kumpanya ng bus ay may parehong serbisyo rin.

Sa Kasalukuyan, ang tanggapan ng konsultasyon sa sentro ay mayroong 7 klase ng wika (Ingles, Chinese, KoreanTagalog, Espanyol, Portuges, madaling nihongo) na maaring kumunsulta, pero mula sa Agosto ay madadagdagan na ito ng 4 pa na wika/lengwahe, ito ay mga sumusunod (Vietnamese, Thai, Indonesian, at Nepalis)na mga wika.

Kapag wala ang wikang nais pagkunsultahan sa araw na sasangguni ay mayroon kaming Interpreter service o device na magagamit para sa pagtanggap. Para sa higit na impormasyon, tingnan sa HP ng center.

Sa wakas ay gaganapin na sa isang taon ang Tokyo Olympic at Paralympic.
Ang olympic ay 17 na araw mula Hulyo 24 – Agosto 9.
At ang paralympic naman ay 12 na araw, mula Agosto 25 – Septembre 6.
Ang Kawasaki ang susuporta sa preparasyon ng British Team. Planong dito sila tutuloy sa Kawasaki. Kaya naman excited lahat. Abangan po natin at bibihira ang ganitong pagkakataon!