タガログ語の最近のブログ記事

Ang Era ay nabago na at naging Reiwa.Natapos na rin ang Golden week.Pagkatapos ng Golden-Week, Mararamdaman na ang init ng “Early-summer”. Dito sa Asosasyon ng Kawasaki, mula nitong buwan ng Mayo 1 hanggang sa Oktubre ay iaaplay ang “COOLBIZ system” no-necktai, no-blazer. Hinihiling namin ang inyong pang-unawa. na lahat ng empleyado ng International center ay susunod sa patakarang ito.

May mga serbisyo ng interpretasyon para sa mga dayuhang residente sa mga tanggapan ng munisipyo (Ward Offices) ng Kawasaki. Ang mga volunteer interpreter ay ipapadala sa tanggapan ng ward ayon sa iyong kahilingan. Ito ay libre ngunit mayroong ilang kondisyon na gusto namin na malaman ninyo. Kaya huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin bago humiling ng volunteer interpreter. May anim na wika na maaaring gamitin Ingles, Chinese, Korean, Tagalog, Espanyol at Portugis.

Ang pangalan ng susunod na Imperial Era ay inanunsyo na.
Ito ay Reiwa Era na mag-uumpisa sa ika-I ng Mayo.
Kahit sa pagpapalit ng bagong era pinapaalam namin na patuloy kaming maglilingkod sa inyo sa pagbibigay ng mga impormasyon at mensahe na kapaki-pakinabang sa magbabasa ng blog.
Ilalathala tuwing ika-2 at ika-4 ng Linggo ng buwan.

Sa buwang ito ipinakikilala namin ang mga bagong miyembro ng konsultasyon, Ms. Ichikawa para sa Espanyol at si Ms.Tomoda para sa Portugis.
Patuloy kaming susuporta sa mga Dayuhang mamamayan sa aming makakaya.

Ang “Sakura Hanami” sa wikang-hapon ay ang pagsasaya sa pamumukadkad ng Cherry Blossoms.
Painit na naman at panahon na naman ng pagsibol ng Sakura(Cherry)
Dito sa syudad ng Kawasaki ay may mga magagandang lugar para sa Hanami/Cherry blossoms at isa na rito ang ipapakilala namin ay ang “Yumemigasaki Zoological park”.
Ang lugar ay sa Minamikaze 1-2-1, Saiwai ward.
Paraan ng pagpunta: mula Kawasaki sta. o Motosumiyoshi ay sumakay ng Shie-Bus o Rinko bus at bumaba sa “Yumemigasaki Dobutsu-koen mae”. may 7 minuto na lalakarin mula bus stop hanggang sa Doubutsu-koen.
Ang pagpasok ay LIBRE. wala ding bayad ang panood ng animals sa Zoo.

Mula Abril 1, ang mga pampublikong institusyon ng tanggapan ng lungsod tulad ng munisipyo, ward office, paaralan, imigrasyon, at embahada ay mababago o binago na ang bayad sa pagsasalin(patranslate) ng dokumento sa pampublikong institusyon. Ang bayad kada selyadong kaso(Stamped-case) ay 1,000 yen sa pagsasalin, 400 kada letra ay 3,000 yen sa 1 papel na sukat A4 (bukod pa ang buwis/Shoheizei)
Ang angkop na araw ay dalawang linggo(2 weeks), ngunit kung maraming mga papeles, maaaring tumagal ng kaunti. Kung sakaling marami ang ipapasalin ay mangyaring ikunsulta na muna.

Ang Hina Matsuri ay pinagdiriwang para sa mga batang babae, para lumaking malusog at maligaya at tinatawag din itong Momo-no-Sekku.
Idinidisplay ang manikang hina at peach blossoms at inaalayan ito ng kakanin na hugis kwadrado at hugis diamond na kakanin (hina-arare at hishimochi) At magsaya sa pag-inom ng rice-wine at pagkain ng Chirashi Sushi.
Sa batang lalaki naman ay pinagdiriwang tuwing ika-5 ng Mayo at tinatawag itong “Tango-no-sekku”.

Dito sa SENTRO ay tumutulong kami sa mga batang Dayuhan na may alalahanin sa Wikang -Hapon at di maka catch-up o nahihirapan sa mga leksyon(subject) sa paaralan. Para sa wikang-hapon at sa aral sa paaralan tulad ng mga assignments.
Walang bayad ito, kinakailangan lamang ang paghatid-sundo tuwing Sabado ng umaga.

Para sa kaalaman, tumawag at magtanong sa Asosasyon(Kawasaki Intl. Association)

Ang orihinal ng Setsubun ay pagtukoy sa pagpalit ng panahon tulad ng tagsibol,tag-araw,taglagas at taglamig.Ngunit ngayon ay gumawa ng espesyal na tawag sa unang araw ng Spring season (Rinshu) nitong taon na to ay Pebrero 3.
May kaugalian na sa araw na ito,ang pagkayod o paghagis ng beans sa paglubog ng araw upang ipagtabuyan ang masasamang haka-haka sa kapaligiran.At bukod pa dito (kamakailan) ay sinasabing "Eiho -Maki" at naging kaugalian ang pagkain din ng Eho-maki na sushi-rolls.

Manigong Bagong Taon sa ating lahat!
Nitong taon, buwan ng Mayo, ay magbabago ang era(pangalan ng emperor) mula “Heisei”.
Nag-umpisa ang pagpapangalan sa Era, mula pa ng 7 siglo ang nakakaraan. At napakahabang panahon na ang paggamit ng pangalan ng era o panahon ng emperor ang gamit sa Taon imbis na dekada.
Ang Heisei era ay matatapos na at mag-uumpisa ang bagong era. Ano kaya ang pangalan ng bagong era? Ano sa palagay nyo?

Mayroong mga Holiday emergency na klinika at ospital ang Kawasaki sa bawat mga distrito nito,kinakailangan lamang icheck ang araw at oras ng ng pagpapatingin sa HP(homepage)
(http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/34-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html)

Karagdagan; kung sa bandang gabi ang pagpapadoktor, sa Tama-ward holiday emergency clinic lamang ang tumatatanggap o maaaring magpatingin.