【Ika-7 wave ng COVID-19】

Ang bilang ng naimpeksyon ng COVID-19 ay tumaas sa record breaking na kaso simula noong pagkatapos na magkakasunod na walang pasok noong Hulyo.
Sa ganitong panahon ng pagkabalisa, mahalagang kumuha ng bago at tamang impormasyon.
Ang Ministry of Health, Labour and Welfare ay nagbukas ng website para sa mga dayuhan, mangyaring gamitin ito para makakuha ng mga impormasyon.

Ipinapaliwanag sa 21 na wika at madaling nihonggo ang tungkol sa COVID-19.
https://www.covid19-info.jp

Gabay sa pagbabakuna laban sa sakit na COVID-19.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

Kapag masama o masakit ang pakiramdam、ipinapaliwanag sa website na ito kung paano magpaospital o magpatingin sa medikal na institusyon.
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html


Mag-ingat po kayong lahat.