Buổi hướng dẫn cách ghi "Đơn đăng ký nhà ở do Thành phố quản lý" dành cho cư dân người nước ngoài

Bạn muốn nộp đơn xin nhà ở do Thành phố quản lý nhưng không biết cách viết đơn đăng ký・・・Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trực tiếp viết đơn đăng ký.

Đối tượng tham gia là người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Thành phố Kawasaki hoặc đang làm việc tại Kawasaki trên 1 năm. Nếu bạn cần thông dịch vui lòng đăng ký trước với chúng tôi.
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc・Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Nepal (Riêng tiếng Ukraine sẽ sử dụng thiết bị phiên dịch)

♢ Thời gian: Ngày 11 tháng 6 (Thứ 7) 10:00 - 12:00
♢ Địa điểm: Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
♢ Hạn chót đăng ký: qua Điện thoại, Email hoặc trực tiếp đăng ký tại Trung tâm trước 16:30 ngày 8 tháng 6 (Thứ 4)
♢ Điện thoại: 044-455-8811
♢ E-mail:soudan39@kian.or.jp
♢ Cần mang theo: Giấy tờ chứng minh thu nhập năm trước (Gensen Choshu Hyo/Phiếu trưng thu tại nguồn hoặc Kazei Shomeisho/Giấy chứng nhận thu nhập chịu thuế)

counter