Oryentasyon sa pagpasok sa Elementarya para sa mga batang konektado sa bansang-dayuhan. Abiso,para sa indibidwal na suporta.

Para sa pagpapatupad ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa pagkalat ng impeksyon ng COVID-19, ang nakaplanong sesyon na pagpapaliwanag sa pagpasok sa elementarya sa mga dayuhan ay itutuloy sa indibidwal na pamamaraan.

Bilang karagdagan sa karaniwang dinadala na mga gamit sa pag-aaral at impormasyon,ang Guidebook ay aming inupdate. Dalawang buwan(2 mos.)ng paghahanda bago magpasukan,tutulungan namin kayong magsimula at malutas ang inyong mga alalahanin at katanungan para sa masayang buhay-elementarya sa Japan. Mangyaring magtakda ng petsa at oras ng iyong pagbisita na maginhawa sa inyong iskedyul at magpareserba.