Pag-recruit ng mga tagapayo

Ang Kawasaki International Center ay naghahanap ng Tagalog / English na tagapayo na maaaring magtrabaho mula Abril.
Ang deadline para sa mga dokumento ng aplikasyon ay ika-7 ng Marso. Mangyaring tingnan ang homepage para sa mga detalye.
https://www.kian.or.jp/topics/employ-shokutaku22-1.shtml