[ Ikatlong Pagbabakuna sa Corona-Virus ]

Bagama’t ang “Omicron strain” ay isang bagong uri ng corona-virus na lumalaganap, nagsimula na ang ika-3 pagbabakuna sa buong bansa. Ang mga tiket sa inokulasyon ay ipinapadala nang maayos sa syudad ng Kawasaki. Maaaring marami na sa inyo ang nakatanggap na nito. Mas may epekto sa pagpigil ng impeksyon ng Omicron kung magpapabakuna ng pangatlo, na tinatawag na “booster vaccination”. Kapag natanggap mo ang tiket ng pagbabakuna, gumawa ng maagang pagpapareserba sa pamamagitan ng internet o sa telepono.

Impormasyon tungkol sa pa-booking:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129683.html
Call Center para pagpapareseserba/booking sa pagpapabakuna:0120-654-478 (8:30–18:00)
Tumatanggap ng tawag kahit Sabado, Linggo o official holiday
Website ng reserbasyon:https://v-yoyaku.jp/141305-kawasaki (24 oras)
Impormasyon para sa mga taong may sintomas ng COVID , tulad ng lagnat:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116178.html