Gabay sa Pagpasok sa Paaralang Elementarya sa Japan,para sa mga hindi Hapon ang inang-wika.

Manigong Bagong Taon 2022!

Magsasagawa ng Seminar dito sa Kawasaki International Center para sa Pagpasok sa Elementarya sa mga dayuhang residente.
Ano ang katulad ng paaralang elementarya sa Japan?Ano ang kailangan kong ihanda?
Kung mayroon kang anak na papasok sa elementarya ,maaari kang sumali sa Gabay ng Pagpasok at magtanong ng mga bagay na nais malaman!

Petsa: Ika-29 ng Enero,2022 (Sabado) 1:30~4:00 ng hapon
Lugar: Sa bulwagan ng Kawasaki International Center
Paraan ng Pagpunta sa Sentro https://www.kian.or.jp/len/accessmap.shtml


Matatawagan/Makokontak:
Tel : 044-435-7000
E-mail : soudan39@kian.or.jp
URL : https://www.kian.or.jp/len/info.shtml
Address : 2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara District, Kawasaki City
Apply to : https://www.kian.or.jp/frm-admission-guidance-211.shtml

Ididisplay ang mga importanteng mga bagay na magagamit sa paaralan.Mayroong tagasaling-wika at mag-aalaga ng bata.Libre,subali`t kailangan ng reserbasyon.

img-20220111151415.png