【การให้คำปรืกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย】


ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า สถานภาพพำนัก การขอวีซ่า,การต่อใบอนุญาติพำนัก, การเปลี่ยนแปลงสถานภาพพำนัก,
การขอใบพำนัก, สถานผู้อาศัยถาวร, การขอใบพำนักแบบพิเศษ, การเปลี่ยนสัญชาติ การแต่งงานระหว่างประเทศ
การหย่าร้าง, สัญชาติบุตร, การตั้งบริษัท, การตั้งสาขาที่ญี่ปุ่น, การว่าจ้างชาวต่างชาติและอื่นๆสามารถปรึกษาได้
ฟรี เปิดรับการปรึกษาเดือนละครั้งที่ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
โดยการให้คำปรึกษาด้วยภาษาญี่ปุ่น ผู้ต้องการล่ามกรุณาพาผู้ที่สามารถพูดญี่ปุ่นได้มาด้วย
ส่วนผู้ที่ต้องการล่ามมีค่าบริการกรุณาติดต่อล่วงหน้า 2สัปดาห์
วันที่ ทุกอาทิตย์ที่ ของเดือน เวลา 12:00-14:00
สถานที่ ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ กรุณาเข้ามาสอบถามที่ประชาสัมพันธ์
สอบถาม ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ 044-435-7000
สนง.กฎหมายวาตานาเบะ 044-750-0764