[ विद्यार्थी झोला र शैक्षिक सामाग्रीको दानको लागी अनुरोध ]

खावासाकी अन्तराष्ट्रिय केन्द्रमा, हरेक वर्ष हुने प्राथमिक विद्यालय प्रवेश जानकारी कार्यक्रममा या व्यक्तिगत रुपमा अनुरोध गरिएकाप्रयोग भएका स्कुल झोला र विद्यालयका सामानहरू हस्तान्तरण गर्छौं।

यदि तपाईंसँग स्कुल झोला, विद्यालयका सामानहरू, विद्यालय प्रवेश समारोहमा या विद्यालयमाको कार्यक्रममा लगाउने लुगाहरू राम्रोअवस्थामा छन् र तिनीहरूलाई अरूलाई पुन: प्रयोग गर्न दिन चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

फोन - 044-435-7000

counter