“Mga Paunawa para sa Senior High School Orientation para sa mga Bata na Konektado sa ibang Bansa”

Sa huling summer vacation ng junior high school marahil ay marami sa mga estudyante ang nag-aaral ng masinsinan para sa entrance exams para sa senior high school.
Sa taon na ito, ang Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki ay muling magsasagawa ng "Senior High School Orientation." Maaari kayong magtanong o magpakonsulta sa pagpasok sa mga pampublikong senior high school sa Kanagawa Prefecture. May mga interpreter din kaya't sana'y magpartisipa sa orientation. May libreng konsultasyon din mula sa isang lisensiyadong administrative scrivener. Libre ang pagsali sa orientation subalit kinakailangang mag-pareserba.

Petsa at Oras: Setyembre 18, 2023 (Lunes, Araw ng Kagitingan), 1:00 PM – 4:00 PM (Itatakda ng mga tagapag-organisa ang oras ng pagdalo)
Lugar: Hall ng Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Reserbasyon: Hanggang Setyembre 2, https://hsguide.me-net.or.jp/reservations/ Panlabas na Link
Target na pangmadla: Mga 3rd yr. junior high school na mag-aaral at mga magulang nila
Bilang ng mga taong makakasali: Hanggang 24 na pamilya na may limitadong kaalaman tungkol sa senior high school (Hanggang tatlong miyembro lamang bawat pamilya)
Nilalaman: Pagpapakilala ng mga paaralan ng mga senior high school, pangkalahatang konsultasyon, at iba pa.
Para sa mga katanungan: Mag-email sa koko@mcajp.com sa Japanese, English, o Romaji.

counter