"Seminar para sa aplikasyon ng pampublikong pabahay"

Magkakaroon ng seminar para sa aplikasyon ng pampublikong pabahay sa taon na ito. Ang bahay ay isang mahalagang lugar sa buhay dahil dito nabubuo ang ating pamumuhay. Tutulungan namin kayo sa pagpili ng lugar na malapit sa paaralan o sa trabaho at tuturuan namin kayo kung papaano i-fill-up ang application form.

Petsa: Hunyo 10, 2023 (Sabado) 10:00-12:00
Lugar: Sentrong PAndaigdid ng Kawasaki, 2F- Group Activity Room B
Mga kailangan para sa aplikasyon: Proof of Income ng taong 2022 (Tulad ng withholding tax slip o income tax return)
Bilang ng kalahok: 20 ka-tao (para sa mga nakatira sa lungsod ng Kawasaki o nagtratrabaho ng isang taon pataas)
Reserba : Magpareserba sa pamamagitan ng telepono, email, o personal na pagpunta sa opisina hanggang Hunyo 8, 2023 (Huwebes) 4:30PM.
Kung kailangan ng interpreter, mangyaring ipaalam.
Para sa karagdagang katanungan: Tel. 044-435-7000 Email soudan39@kian.or.jp Sentro ng Pandaigdig ng Kawasaki

Tumungo at makisali sa seminar!

counter