"Pagpapakilala sa mga kurso ng Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki sa bagong piskal na taon sa panahon ng pamumulaklak"

May salita na perpekto sa pagtutukoy sa season ngayon, ang salita na ito ay "saganang tagsibol".

"欄Ran" ay nangangahulugang "buong ningning, buong sigla, at buong kulay," habang ang "漫Man" ay nangangahulugang "nagbabadya, kumakalat sa buong lugar." Sa pamamagitan nito, lumalabas ang magandang imahe ng mga bulaklak na sumasabog sa pagdating ng tag-araw at ang kagandahan ng mga bagong-sibol na dahon.

Maraming tao ang marahil ay alam na ang International Exchange Center ay nag-umpisa na ang iba't ibang uri ng mga klase para sa bagong piskal na taon. Sa mga ito, ang " Japanese Lesson para sa mga banyaga" ay puwedeng sumali kahit na sa gitna ng kurso, at ang " International Understanding Course sa English (unang semester)" na nakatakdang sa Hunyo ay tumatanggap ng mga aplikasyon hanggang Mayo 15. Mangyaring magparehistro at sumali sa klase.

Para sa karagdagang impormasyon i-click ang link ng website sa ibaba.
https://www.kian.or.jp/evenko23/

counter