"Job hunting seminar para sa mga dayuhan"

Nagsimula ang bagong piskal na taon at nagsimula din ang bagong pasukan sa pamumulaklak ng cherry blossoms. Ang Sentro ng Pandaigdig ng Kawasaki ay magsasagawa muli ng mga seminar para sa mga dayuhang mamamayan sa taon na ito.
Ang unang seminar na gaganapin ay ang job hunting seminar.

"Job hunting seminar para sa mga dayuhan"
Petsa: Mayo 20, 2023 (Sabado) 10:00-12:00
Punto: Estudyanteng dayuhan, Pangkaraniwang mamamayan
na dayuhan
Guro : Gng. Fang Zhen Hua
Nilalaman: Daloy sa paghahanap ng trabaho, pangunahing kaalaman sa paghahanap ng trabaho, etiquette sa paghahanap ng trabaho, pagsasanay sa job interview at Q&A.
Para sa katanungan at aplikasyon: Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
TEL 044-435-7000 E-mail soudan39@kian.or.jp

Kadalasan nagsisimula ang job hunting ng mga graduating na estudyente sa tagsibol o unang bahagi ng summer, kaya sa taon na ito ninagahan naming magsagawa ng seminar. Mangyaring sumali sa job hunting seminar para pagtulong sa amin na makahanap ng sa mas epektibong mahusay na mga trabaho.

counter