Aplikasyon sa Espesyal na Benepisyo (10 lapad) ay nag-umpisa na!

Nagsimula na ang pagpapadala ng form para sa espesyal na benepisyo o ayudang (10 lapad). Para sa mga katanungan sa nilalaman nito at kapag hindi dumating ang form hanggang Hunyo 12, maaari kayong tumawag sa Call Center. Mayroong 6 na wika na maaring sumagot sa mga katanungan, sa wikang Ingles, Intsik, Koriya, Portugis, Espanyol at Bietnam. Ang sasagot ay Hapon kaya’t pakibanggit kung anong wika ang nais na mag-assist at ikokonekta ng sumagot sa nais na wika. Ang deadline ng pag sumite ng form sa Ayuda ay hanggang Agosto 31.

Kawasaki city, Cash Subsidy Call center: Telepono 0120-756-752
Lunes~Biyernes mula 8:30am–5:15pm