Abiso sa muling pagbubukas ng konsultasyon desk

Pansamantalang tumigil ang tanggapang serbisyo sa pagkonsultang pagbisita alinsunod sa isang Emerhensyang deklarasyon dahil sa impeksyon ng CORONA(COVID).
Mula Hunyo 01 magbubukas na ulit ang konsultasyong pang-dayuhan bilang One-stop center.

Magsuot ng mask at hugasan ang inyong kamay kung bibisita kayo sa museo/Sentro. Bukod pa rito, para sa mga taong may lagnat o mahinang pisikal na kondisyon. Mangyaring huwag na munang bumisita sa museo. Salamat.

Konsultasyon desk :
10:00–12:00 13:00–16:00
Wikang Tagalog :
(tuwing Martes at Miyerkoles)
Patuloy kaming tumatanggap ng mga konsultasyon sa telepono at e-mail.
Dial pang-Konsultasyon lamang :
044-455-8811
E-mail address :
soudan39@kian.or.jp