“AMDA” Sentro ng Impormasyong Medikal, Multilingual na serbisyo ng kunsulta tungkol sa COVID-19

AMDA Medical Information Center
Multilingual na serbisyong konsultasyon tungkol sa COVID19

Araw :
Abril 10 hanggang Mayo 20
Website :
https://www.amdamedicalcenter.com/news
1. Telepono :
03-6233-9266
Konsultasyon sa Wikang Pilipino
Tuwing Lunes :
10:00 hanggang 17:00
Kapag sabado, Linggo, at pista opisyal :
10:00 hanggang 15:00
2. Telepono :
090-3359-8324
Konsultasyon sa Ingles
Ordinaryong araw(Lunes-Biyernes) mula 10:00- 17:00
counter