Impormasyong ibinigay para sa may katanungan tungkol sa bayad-pinsala sa pagliban dahil sa bagong sakit na COVID-19.

Lokasyon :
Kanagawa Labor Bureau Employment Environment at Equality Dept.Guidance Division
(Yokohama City, Naka ward, Kitanaka-Dori 5-57, Yokohama, 2nd Joint Govt. bldg. 13th Floor)
Telepono :
045-211-7358
Oras ng pagbubukas :
8:30 – 5:15 ng hapon (Lunes – Biyernes, maliban sa Public holidays)

【神奈川労働局特別労働相談窓口HP】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/_20200213_00001.html