Kapag may hinalang nahawaan ng COVID-19 ang isa sa miyembro ng pamilya o kasambahay. Mga 8 bagay na dapat sundin o dapat gawin.

Mula sa Ministry of Health and Labor. Summary of the Japanese Society of Environmental Infections.

 1. Kailangang ibukod ng kwarto ang taong nahawaan at hanggat maaari ay iwasan ang paglabas ng kwarto.
 2. Hanggat maaari ay dapat limitado kung sino ang mag-aaasikaso sa naapektuhan.
 3. Mag mask(bago pumasok ng kwarto ng apektadong kapamilya)
  Huwag dadalhin ang ginamit na mask sa ibang kwarto.
  Hanggat maaari ay huwag hahawakan ang mask, tali lang ang hawakan pag tinapon ito.
  Maghugas at sabunin ang kamay pagkatanggal ng mask.
 4. Dalasan ang paghugas ng kamay.Gumamit ng sabon sa paghugas at mag disinfect ng alchohol pagkatapos.
 5. I ventilate ang hangin sa loob ng bahay.Bigyan ng interval ang pagbukas ng mga bintana o pintuan.
 6. Kailangang idisinfectant ang mga bagay na hinawakan.Linisin ang toilet o banyo ng sabon at hanggat maari ay sprayhan ito ng alchohol. Iwasang pagsamasamahin ang mga bagay na nagamit at hindi sa paghuhugas.
 7. Labhan ang nadumihang linen at damit.Mag gloves at magmask kapag nagpalit ng linen at damit na napawisan, at gamitin ang laging gamit na sabong panlaba at patuyuing mabuti.
 8. Siguraduhing saradong maigi ang basura bago ito itapon.
  Ang tisyung siningahan o ginamit ay agad ilagay sa supot at ilabas agad sa loob ng bahay, sikaping saradong maigi bago itapon.
counter