“Pang-emerhensyang Klinika” sa pagtatapos at pagbubukas ng taon.

May mga Emergency Clinics na bukas at maaaring magpatingin kapag biglaang nagkasakit sa pistang opisyal. Ang mga bukas ay ang Internal medical clinic at Pediatric clinics. Maaaring magpatingin kahit linggo,pista-opisyal at bakasyon ng bagong taon(Dec. 30-Enero 4)
bukas mula alas 9:00–11:30 / 13:00–16:00 ng hapon.
[ Sa Tama ward( panggabing emergency clinic ], ay bukas ang Internal Medikal araw-araw mula 18:30–22:30 at sa Hokubo naman ay ang Klinikang pambata (Shouni kyubyou center) Pediatric emergency center.
Sa loob ng Tama Holiday Emergency Clinic ay araw-araw mula 18:30–5:30 ng umaga. Bukas din ang Pediatric.
Tumawag lamang sa Kawasaki shi ishikai Jimu-kyoku (044-711-3011)
At e-mail sa (kawai-kyuujitukyuukan@kawasaki.kanagawa.med.or.jp)

counter