Nếu bị ốm vào kỳ nghỉ cuối năm

Thành phố Kawasaki có các phòng khám ngoài giờ (Kyujitsu kyukan shinryo sho) tại các phường xã, hãy xác nhận ngày và giờ có thể khám bệnh từ đường link sau.
(http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017115.html (Liên kết bên ngoài))
Chỉ có phòng khám ở phường Tama sẽ khám được vào ban đêm.