Tiến hành huấn luyện việc thiết lập Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thảm họa

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thảm họa, sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người nước ngoài trong trường hợp xãy ra thảm họa lớn như động đất.

Việc tổ chức huấn luyện sẽ được tổ chức vào tháng 12 ngày 8 (chủ nhật) 9:30 tại Trung tâm giao lưu quốc tế. Nếu bạn có thể tham gia vào ngày đó vui lòng liên hệ với trung tâm. Có thể tham gia cùng trẻ em.