Fureai exchange meeting「Lutong Angolan」

“Lutong Angolan” Habang nakikipagpalitan ng kurokuro,matututo sa pagluto ng Angolan

【Petsa】Hunyo 10, 2017(Sabado) 11:00~14:30
【Lugar】Kawasaki International Center・Cooking Room 2F
【Bilang】20 Katao(sa kasong maraming aplikante, bubunutin )
【magtuturo】Ms.Luzia Mateus (isang opisyales sa embahada ng Angola)
【Bayad】1,540¥( mismong araw ang bayad)※may paalagaan(may aplikasyon・1~3taong gulang)
【Paraan ng pag-aplay】Sa pamamagitan ng balikang postcard。Pwede 2 tao sa 1 postcard
  1. Pangalan ng Kurso「Lutong Angolan
  2. Pangalan(2 pangalan sa 2 aplikante)
  3. Tirahan
  4. Teleponong makokontakhuling araw

...2017/5/22(Lunes)deadline.