「Internasyunal na Pang-unawa,Lecture sa English」

“Internasyunal na Pang-unawa, Lecture sa English”
■Lecture sa Ingles(walang interpretasyon)
■Target : Middle advanced level, 16 taong gulang pataas
■halaga : 3,080¥(sa 3 beses)
■Paraan ng pag-aaplay(first come first serve) : Telepono, E-mail

①Mayo13(Sabado)am10:30〜12:00
(a)Tema : “Pag-unawa sa Ingles batay sa Istorya ng Amerika”
(i)Instructor : Mr. Stephen Johnson (mula sa Amerika)
②Mayo 20(Sabado)am10:30〜12:00
(a)Tema : “‘SHINTO’ from the Shore”
(i)Instructor : Mr. Chart David(mula sa England)
③Hunyo 10(Sabado)am10:30〜12:00
(a)Tema : “Point to View of Nomadic People”
(i)Instructor : Ms. Sainnyamabuu Tsolmon(mula sa Mongol)