Site top.

Topiko

Reserbasyon para sa Konsultasyon gamit ang ZOOM Online


2021 Pistang Internasyonal sa Kawasaki

Ang taon-taong ipinagdiriwang na Kaganapan na “International Festival” na dapat ay isasagawa sa ika-4 ng Hulyo ay nasuspende dahil sa kaso ng COVID,para maiwasan ang pagkalat at pagkahawa at pag-iwas sa pagdagsa ng mga tao.

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay

Konsultasyon para sa mga residenteng dayuhan

Copyright (c)2006-2020 Kawasaki International Association. All rights reserved.