Site top.

Importanteng Malaman

Hanggang Mayo 31, ay mananatiling sarado ang Kawasaki International Center para sa prevention ng pagkahawa ng Corona-Virus o COVID.

Sarado din ang mga tanggapan sa Information corner.
Ang mga sumusunod ay kasalukuyang walang tanggapan:

  • Hall, Reception Room, Special Confernce room, Special Lottery drawing room, Reservations.
  • Eksibisyon Lobby, Multi-purpose Hall.
  • Pagppapagawa ng Fureai net card
  • Pagbabayad ng Cancellation fee, Pamamaraan ng paunang-pagbabayad, Paraan ng pag-refund

Ang mga nasabi (nakatala sa taas) ay maaaring gawin pag nagbukas na ulit ang sentro.

  • Aming ipapaalam sa inyo ang pagbubukas ng Lottery (araw na ektensyon)ng Hall sa pamamagitan ng Website.
  • Sa mga nais ikansela ang paggamit ng Hall pagkatapos ng Hunyo 1. Mangyaring itawag sa telepono(044-435-7000)
  • Makipag-ugnay sa Fureai Net Operation Center para sa Lottery ng meeting room. (044-741-3345)

Babaguhin pa ang pagsasarado ng Sentro ay ipaaalam namin sa pamamagitan ng aming sa Website. Paki check.

Paalala

Tumatanggap ng serbisyong Konsultasyon Pangdayuhan sa Sentro, sa pamamagitan ng Telepono at e-mail lamang.
Hindi kami tumatanggap ng pagbisitang-konsultasyon.

Ipagpaumanhin po ninyo, para sa pag-iwas ng kumakalat na COVID-19(Corona virus Disease) Ang aming tanggapan ay pansamantalang sarado sa kasalukuyan, subali’t maari kayong kumunsulta sa telepono o sa e-mail lamang.Hinihingi namin ang inyong pang-unawa.

<Konsultasyong Pangdayuhan>

  • Direct-dial sa konsultasyon : 044-455-8811
  • Direct E-mail : soudan39@kian.or.jp

Ang Tanggapan ng Konsultasyon sa sentro, tungkol sa Pagpigil ng Pagkalat ng bagong sakit na Corona Virus Disease o COVID-19.

Topiko

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay

Konsultasyon para sa mga residenteng dayuhan

Copyright (c)2006-2020 Kawasaki International Association. All rights reserved.