Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Serbisyong Pagpapayo tungkol sa Bisa at iba pa para sa mga Dayuhan (Walang bayad)

Kami, mga abogadong pang-administratibo (Gyoseishoshi), ay nagbibigay ng serbisyong pagpapayo sa mga dayuhang naninirahan sa wikang Hapon tungkol sa mga sumusunod:

Mga bagay na pwedeng i-sangguni
Problema sa Bisa, pagpapa-extend ng panahon ng pamamalagi, pagbabago ng uri/istatus ng paninirahan, Naturalisasyon, Bisang permanenteng paninirahan, bisang pang-long-term resident, Sertipiko ng Eligibility, Internasyonal na Pagpapakasal/Pagdidiborsiyo, Espesyal na Permiso ng pamamalagi ng Ministro ng Katarungan, Pag-sisimula ng kumpanya/sangay ng kumpanyang dayuhan, Lisensiya ng pangangalakal atbpa.
Ang pagpapayo ay isinasagawa sa wikang hapon, mangyaring magsama ng marunong ng wikang hapon. Kung kakailanganin ng tagapag-salin (may bayad), makipag-ugnayan muna sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki (044-435-7000)
Kailan:
tuwing ika- 3 Linggo ng bawat buwan, alas 2:00 hanggang alas 4:00 ng hapon.
Saan:
Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki (Kawasaki International Center)
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Telepono:
Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Gyoseishoshi Watanabe (Tel: 044-750-0764)

Araw ng pagsangguni

Ika-21 ng Enero 2024
14:00 – 16:00
Ika-18 ng Pebrero
14:00 – 16:00
Ika-17 ng Marso
14:00 – 16:00
Ika-21 ng Abril
14:00 – 16:00
Ika-19 ng Mayo
14:00 – 16:00
Ika-16 ng Hunyo
14:00 – 16:00
Ika-21 ng Hulyo
14:00 – 16:00
Ika-18 ng Agosto
14:00 – 16:00
Ika-15 ng Setyembre
14:00 – 16:00
Ika-20 ng Oktubre
14:00 – 16:00
Ika-17 ng Nobyembre
10:00 – 16:30
Ika-15 ng Disyembre
14:00 – 16:00


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 272210