Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Serbisyong Pagpapayo tungkol sa Bisa at iba pa para sa mga Dayuhan (Walang bayad)

Kami, mga abogadong pang-administratibo (Gyoseishoshi), ay nagbibigay ng serbisyong pagpapayo sa mga dayuhang naninirahan sa wikang Hapon tungkol sa mga sumusunod:

Mga bagay na pwedeng i-sangguni
Problema sa Bisa, pagpapa-extend ng panahon ng pamamalagi, pagbabago ng uri/istatus ng paninirahan, Naturalisasyon, Bisang permanenteng paninirahan, bisang pang-long-term resident, Sertipiko ng Eligibility, Internasyonal na Pagpapakasal/Pagdidiborsiyo, Espesyal na Permiso ng pamamalagi ng Ministro ng Katarungan, Pag-sisimula ng kumpanya/sangay ng kumpanyang dayuhan, Lisensiya ng pangangalakal atbpa.
Ang pagpapayo ay isinasagawa sa wikang hapon, mangyaring magsama ng marunong ng wikang hapon. Kung kakailanganin ng tagapag-salin (may bayad), makipag-ugnayan muna sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki (044-435-7000)

Kailan: tuwing ika- 3 Linggo ng bawat buwan, alas 2:00 hanggang alas 4:00 ng hapon.

Saan: Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki (Kawasaki International Center)

Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

Araw ng pagsangguni

Ika-19 ng Enero 2020
14:00 – 16:00
Ika-16 ng Pebrero
14:00 – 16:00
Ika-15 ng Marso
14:00 – 16:00
Ika-19 ng Abril
14:00 – 16:00
Ika-17 ng Mayo
14:00 – 16:00
Ika-21 ng Hunyo
14:00 – 16:00
Ika-5 ng Hulyo
10:00 – 16:00
Ika-16 ng Agosto
14:00 – 16:00
Ika-20 ng Septyembre
14:00 – 16:00
Ika-18 ng Oktubre
14:00 – 16:00
Ika-15 ng Nobyembre
14:00 – 16:00
Ika-20 ng Disyembre
14:00 – 16:00

Telepono:

Gyoseishoshi
Watanabe (Tel: 044-750-0764)


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 148974