Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Pagpapatala bilang Boluntaryo

Upang mapalaganap ang pandaigdigang pakikipag-ugnayan, ang Asosasyong ito ay maingat na binibigyan ng importansya ang kakayanan ng pangkaraniwang mamamayan. Kaya’t ito ay nagtatag ng “network” para sa mga grupo/samahan ng mamamayan, nagbibigay ng suporta at hinihikayat ang mga nagnanais maging isang boluntaryo.


Pagpapatala bilang Pribadong grupo (Private Exchange Group)

Mga Kategorya ng pagpapatalaPagpapatalang Indibidwal

Mga Kategorya ng pagpapatalaInaanyayahan ang sinumang interesadong magpatala bilang boluntaryo. Makipag-ugnayan para sa iba pang katanungan:

TEL:044-435-7000
FAX:044-435-7010
e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268005