Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Serbisyong Pagpapayo para sa mga Residenteng Dayuhan

Ang [Kawasaki International Association] ay nagbibigay ng libreng konsultasyon serbisyo para sa mga dayuhan tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay at nagbibigay payo upang makatulong sa ikalulutas ng mga suliranin. Ang mga nilalaman ng pag-uusap ay pribado at mahigpit na pangangalagaan.

Saan: Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki (Kawasaki International Association)

Oras ng Konsultasyon

10:00 ng umaga - 12:00 ng Tanghali
13:00 ng hapon - 16:00 ng hapon

Konsultasyon sa iba’t-ibang Wika

Wikang Hapones : Lunes - Sabado
Wikang Ingles : Lunes - Sabado
Wikang Intsik : Martes, Miyerkoles at Biyernes
Wikang Koryano : Martes at Huwebes
Wikang Kastila : Martes at Miyerkoles
Wikang Portugis : Martes at Biyernes
Wikang Tagalog : Martes at Miyerkoles

Mangyaring tumawag muna bago magsadya.


Lugar

Kawasaki International Center
2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki City

TEL:044-435-7000
FAX:044-435-7010
e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 126368