Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Tapos Mo na Bang Sagutan ang Surbeyo ng Sensus?

Ang sensus ng populasyon, ay obligasyong sagutan ng bawat taong nakatira sa bansang Hapon, kahit ano man ang kanilang nasyonalidad.

Ang impormasyon na isasagot ninyo sa sensus ng populasyon, ay hindi gagamitin sa immigrasyon, pulisiya at iba pa.

Mangyaring sagutan ang lahat ng tanong sa subeyo ng sensus.

Pagkatapos sagutan ang surbeyo ng sensus, ilagay ito sa sobre at ibigay sa tagapagtala ng sensus, o kaya ipadala sa lungsod ng gobyerno gamit ang koreo.

Ang resulta ng sensus ng populasyon, ay gagamitin bilang batayan sa paggawa ng polisiya upang guminhawa ang buhay ng bawat dayuhan.

Para sa mga hindi nakatanggap ng survey surbeyo ng sensus, o kaya para sa mga katanungan hinggil sa surbeyo, maaaring sumangguni sa kawani ng sensus ng populasyon ng lungsod ng gobyerno sa pamamagitan ng pagtawag sa (Tel: 044-200-2070). (Konsultasyon ay sa Nihongo lamang.)

Simula na ang Sensus ng Populasyon

Ngayon ika-1 ng Oktubre, magsisimula na ang sensus ng populasyon.

Ang sensus ng populasyon, ay para sa lahat ng naninirahan sa bansang Hapon, kahit maging ano man ang kanilang nasyonalidad, obligasyon ang pagsagot nito ayon sa batas.

Ang tagapagtala ng sensus ng populasyon ay bumisita sa inyong tahanan noong katapusan ng Septyembre upang ipamahagi ang surbeyo ng sensus.

Pagkatapos sagutan ang surbeyo ng sensus, ilagay ito sa sobre at ibigay sa tagapagtala ng sensus, o kaya ipadala sa lungsod ng gobyerno gamit ang koreo.

Ang resulta ng sensus ng populasyon, ay gagamitin bilang batayan sa paggawa ng polisiya upang guminhawa ang buhay ng bawat dayuhan.

Para sa mga katanungan hinggil sa pagsagot ng surbeyo ng sensus para sa mga hindi nakatanggap ng sensus, maaaring makipag-ugnay sa lungsod ng pamahalaan. Mayroong surbeyo na naisalin sa ibang wika. (Kawani ng sensus ng populasyon: Tel: 044-200-2070) (Konsultasyon ay sa Nihongo lamang.)Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 179095