Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Abiso sa Pagpapatupad ng Sensus ng Populasyon

Ngayong, ika-1 ng Oktubre 2010, ang pamahalaan ng Hapon ay magpapatupad ng sensus ng populasyon.

Ang sensus ng populasyon, ay estatistikal na surbeyo na ipinapatupad sa ilalim ng batas, para sa lahat ng naninirahan sa bansang Hapon, kahit ano man ang kanilang nasyonalidad ay sakop ng pagsisiyasat, at obligasyon ang pagsagot nito.

Ang impormasyon na isasagot ninyo sa sensus ng populasyon, ay hindi gagamitin sa immigrasyon, pulisiya at iba pa.

Ang tagapagtala ng sensus ng populasyon ay bibisita sa inyong tahanan sa katapusan ng Septyembre, upang ipamahagi ang surbeyo ng sensus.

Ang resulta ng sensus ng populasyon, ay gagamitin bilang batayan sa paggawa ng polisiya upang guminhawa ang buhay ng bawat dayuhan.Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 179093