Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Pagbukas ng Serbisyong pagbibigay-payo

Pagbukas ng Serbisyong pagbibigay-payo para sa Dayuhang naninirahan sa Kawasaki Serbisyo sa ibaft-ibang wika (Tagalog, Ingles, Intsik, Koryano, Portugis at Espanyol)
Kawasaki International Association

Ang Kawasaki International Association ay nagtatag ng serbisyong pagbibigay-payo upang matugunan ang mga alalahanin ng mga dayuhan tungkol sa kanilang pamumuhay pagkatapos ng Lindol sa baybayin ng Tohoku. Ito ay mapapakinabangan mula ika-18 (Biyernes) hanggang 21 (Lunes) 2011 sa anim (6) na wikang nabanggit sa itaas.

1. Araw at Oras
3/18 Biyernes
3/19 Sabado
3/20 Linggo
3/21 Lunes
Mula alas 9:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon ang tanggapan ng konsultasyon.
Magsadya o tumawag sa Kawasaki International Association.
Depende sa sitwasyon, may posibilidad na madadagdagan ang araw ng pagbibigay-payo tungkol sa Lindol.
2. Lugar
Kawasaki International Center
3. Nilalaman
(Tagalog, Ingles, Intsik, Koryano, Portugis at Espanyol)
a) Pagkabalisa sa pag-iisip dahil sa nangyaring Lindol.
b) Pagkontak sa Embahada.
c) Impormasyon tungkol sa pababalik sa sariling bansa
d) Impormasyon tungkol sa blackouts.
e) Impormasyon tungkol sa pamamaraan ng pag bibiyahe.
f) Alalahanin tungkol sa pagsabog ng Fukushima Nuclear Power Plant
g) At iba pa
4. Telepono
Kawasaki International Association
Tel:(044-435-7000)
Fax:(044-435-7010)
  • 5. Mapa
  • Kawasaki International Association
    Sumiko Mukae
    Direktor na Tagapangasiwa


    Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 179099