Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa AminNagbigay ng babala ang Siyudad ng Kawasaki, ukol sa “Paglaganap ng sakit na Trankaso (Influenza)”

Ika-2 ng Pebrero

Marami na ngayon ang may sakit na trankaso. Tinatayang dadami pa ang bilang ng magkakaroon/mahahawa ng sakit na ito. Para sa pag-iingat, kailangan hugasang mabuti ang mga kamay. Magsuot ng mask kung pupunta sa labas. Ang palatandaan ng trankaso ay pagkakaroon ng lagnat na 38 °C pataas. Pagkakaroon ng matinding sakit sa ulo at kasukasuan.
Kapag inaakalang may trankaso kayo, magpatingin kaagad sa Doktor.

Para sa katanungan tumawag sa:

Kawasaki shi Hoken Fukushi kyoku Kenko Anzen shitsu
Tel: 044-200-2692 / Fax: 044-200-3928 (sa Wikang Hapon lamang)


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 128675