【 Oryentasyon kung paano punan ang porma ng aplikasyon ng municipal na pabahay para sa mga dayuhan】

Para sa gustong mag-apply sa munisipal na pabahay kaso hindi alam kung papaano punan ang porma ng aplikasyon・・・Tutulungan naming punan ang porma ng aplikasyon at ang pagpasa nito.

Residente ng lungsod ng Kawasaki o dayuhan na nagtratrabaho na mahigit isang taon sa Lungsod ng Kawasaki. Kung nais humiling ng interpreter ay maaring magpareserba.
Suportadong Wika:May interpreter para sa mga wikang Ingles, Intsik, Koreya, Portugis, Espanyol, Tagalog, Biyetnam, Taylandis, Indonesya, Nepali. May translation device para sa Ukrainian。

♢ Petsa:Hunyo 11 (Sabado)10:00-12:00
♢ Lugar : Sentrong Pandaigdigang sa Kawasaki
♢ Patala:Tumawag, mag-email o magtungo para sa reserbasyon bago ang Hunyo 8 (Miyerkules) 16:30
♢ Telepono: 044-455-8811
♢ E-mail:soudan39@kian.or.jp
♢ Kailangan dalhin : Katibayan ng kita ng nakaraan na taon ( Withholding tax slip o taxation certificate)

counter