[Mga Klinikang Pediatric na pang Emerhensya sa Pagtatapos ng taon at sa Bagong Taon]

Ilang araw na lang at Bagong Taon na! Handa ka na ba sa bagong taon?
Sa Japan,isa sa mga paghahanda sa bagong taon ay ang paglilinis ng buong kabahayan o General Cleaning.Tradisyon ng mga Hapon ang paglilinis na ang buong pamilya ay tulong-tulong.Kaysa sa karaniwang ginagawang linis. At isa rin itong paraan ng magandang ugnayan ng pamilya. At nasa kaugalian nila na salubungin ang bagong taon na bagong pakiramdam kung malinis ang bahay. Sana maging maganda ang Bagong- Taon nating lahat.

Mga Klinikang pang-emergency sa bakasyon ng Bagong Taon / emergency center ng bata » "Holiday Emergency Clinic" kapag may biglaang nagkalagnat at ibpa sa holiday season.
Paksang medikal: Internal medicine at pediatrics
Araw ng medikal na paggamot: Linggo, pista opisyal, katapusan ng taon at pista opisyal ng bagong taon ,Disyembre 30, 2021(huwebes) – Enero 4, 2022 (Martes)
Oras ng tanggapan: 9:30 – 11:30, 13:00 – 16:00
* Maaaring mag-iba ang oras ng pagtanggap, kaya maiging tumawag muna sa telepono bago pumunta o balak na magpagamot.

Mga Emergency Clinics o Ospital na bukas: Numero ng Telepono , Lugar at Oras

Nambu Pediatric Emergency Center (Nasa loob ng Kawasaki Municipal Hosp.)
南部小児急病センター(川崎病院内)
044-233-5521
Kawasaki ku
mula17:00 – 8:30 Sa mga linggo, pista opisyal, 24 oras sa bakasyon ng bagong taon
Kawasaki Holiday Emergency Clinic
(川崎休日急患診療所)
044-211-6555
Kawasaki ku
Saiwai Holiday Emergency Clinic
(幸休日急患診療所)
044-555-0885
Saiwai ku
Nakahara Holiday Emergency Clinic
(中原休日急患診療所)
044-722-7870
Nakahara-ku
Chubu Pediatric Emergency Center
( 中部小児急病センター)
044-733-5181
Nakahara-ku
Mula 18:30 – 23:00 (Loob ng Nihon Ika-Daigaku Byoin)Musashi-Kosugi
Takatsu Holiday Emergency Center
(高津休日急患診療所)
044-811-9300
Takatsu ku
Miyamae Holiday Emergency Clinic
(宮前休日急患診療所)
044-853-2133
Miyamae-ku
Tama Holiday and Night Emergency Clinic
(多摩休日夜間急患診療所)
044-933-1120
Tama-ku
9:00 – 11:30, 13:00 – 16:00 (Internal medical, Pediatrics)
Gabi mula 18:30 – 22:30 (Internal)
Hokubu PediatricEmergency Center (Loob ng Tama Holiday at Night Emergency Clinic)
北部小児急病センター(多摩休日夜間急患診療所内)
044-933-1120
Tama
Tuwing gabi mula 18:30 – sunod na umaga 5:30 (Pediatrics)
Asao Holiday Emergency Clinic
(麻生休日急患診療)
044-966-2133
Asao ku

☆ Sentrong Impormasyon ng Pang-emerhensyang mga Klinika/Ospital
(24 oras maliban sa emerhensyang dentista at Konsultasyong Medikal)
Telepono 044-739-1919

counter