Thiết lập đường dây nóng tư vấn chung về Covid-19

Thành phố Kawasaki đã thiết lập một đường dây nóng để tư vấn chung về dịch bệnh liên quan đến virus Covid-19.

  • Số điện thoại: 044-200-0730
  • Thời gian hoạt động: ngày thường từ 8:30 – 17:15

Nếu bạn có khả năng bị nhiễm bệnh cao, vui lòng liên lạc đến "Trung tâm tư vấn cho người trở về và người có tiếp xúc" tại trung tâm y tế của các văn phòng phường.
Thông tin liên lạc dưới đây.

  • Kawasaki-ku 川崎区 044-201-3189
  • Saiwai-ku 幸区 044-556-6715
  • Nakahara-ku 中原区 044-744-3104
  • Takatsu-ku 高津区 044-861-3341
  • Miyamae-ku 宮前区 044-856-3217
  • Tama-ku 多摩区 044-935-3217
  • Aso-ku 麻生区 044-965-5218