【Ang Contact Point sa Tanggapan ng Konsultasyon ay mas Pinahusay pa】

Tulad ng nabanggit sa nakaraang Blog noong Hulyo,na ang dating 7 wika/lengguwahe sa tanggapan ng konsultasyon(Ingles,Chinese,Korean,Tagalog,Espanyol,Portuges,at magaang na Hapon)na mga wikang mayroon sa pagsasangguni ay madadadagdagan ng 4 pang wika (Vietnamese,Thailandis,Indonesian,at Nepalis).At mayroon ding direct-dial para dito sa numerong
044-455-8811.Tumawag lamang kapag may alalahanin at problema.Para sa higit pang kaalaman ay tingnan lamang sa HP ng center.