[Ang Contact Point sa Tanggapan ng Konsultasyon ay mas Pinahusay pa]

Tulad ng nabanggit sa nakaraang Blog noong Hulyo, na ang dating 7 wika/lengguwahe sa tanggapan ng konsultasyon(Ingles, Chinese, Korean, Tagalog, Espanyol, Portuges, at magaang na Hapon)na mga wikang mayroon sa pagsasangguni ay madadadagdagan ng 4 pang wika (Vietnamese, Thailandis, Indonesian, at Nepalis).

At mayroon ding direct-dial para dito sa numerong 044-455-8811. Tumawag lamang kapag may alalahanin at problema.
Para sa higit pang kaalaman ay tingnan lamang sa HP ng center.
https://www.kian.or.jp/lph/present/frcs.shtml