Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Serbisyong Pagpapayo tungkol sa Bisa at iba pa para sa mga Dayuhan (Walang bayad)

Kami, mga abogadong pang-administratibo (Gyoseishoshi), ay nagbibigay ng serbisyong pagpapayo sa mga dayuhang naninirahan sa wikang Hapon tungkol sa mga sumusunod:

Mga bagay na pwedeng i-sangguni
Problema sa Bisa, pagpapa-extend ng panahon ng pamamalagi, pagbabago ng uri/istatus ng paninirahan, Naturalisasyon, Bisang permanenteng paninirahan, bisang pang-long-term resident, Sertipiko ng Eligibility, Internasyonal na Pagpapakasal/Pagdidiborsiyo, Espesyal na Permiso ng pamamalagi ng Ministro ng Katarungan, Pag-sisimula ng kumpanya/sangay ng kumpanyang dayuhan, Lisensiya ng pangangalakal atbpa.
Ang pagpapayo ay isinasagawa sa wikang hapon, mangyaring magsama ng marunong ng wikang hapon. Kung kakailanganin ng tagapag-salin (may bayad), makipag-ugnayan muna sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki (044-435-7000)

Kailan: tuwing ika- 3 Linggo ng bawat buwan, alas 2:00 hanggang alas 4:00 ng hapon.

Saan: Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki (Kawasaki International Center)

Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

Araw ng pagsangguni
Ika-15 ng Enero 2017 14:00-16:00
Ika-19 ng Pebrero 14:00-16:00
Ika-19 ng Marso 14:00-16:00
Ika-16 ng Abril 14:00-16:00
Ika-21 ng Mayo 14:00-16:00
Ika-18 ng Hunyo 14:00-16:00
Ika-2 ng Hulyo 10:00-
Ika-20 ng Agosto 14:00-16:00
Ika-17 ng Septyembre 14:00-16:00
Ika-15 ng Oktubre 14:00-16:00
Ika-19 ng Nobyembre 14:00-16:00
Ika-17 ng Disyembre 14:00-16:00

Telepono:

Gyoseishoshi
Watanabe (Tel: 044-750-0764)


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 088438