Paunawa sa Pag-umpisa ng Cool biz!

Pagkatapos ng Golden-Week, Mararamdaman na ang init ng “Early-summer”.
Dito sa Asosasyon ng Kawasaki, mula nitong buwan ng Mayo 1 hanggang sa Oktubre ay iaaplay ang “COOLBIZ system” no-necktie, no-blazer.
Kahit sa mga tanggapan ng Konsultasyon ay aplikado ang sistemang COOLBIZ/magaang na kasuutan.
Kaya, hinihingi namin ang inyong pang-unawa.