Ang Kumusta Kawasaki isyu ng Abril at Mayo 2018 ayNakalathala na!

Ang Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki ay nagpapahayag sa iba-ibang wika sa pamamagitan ng FLYER. Ang “KUMUSTA KAWASAKI” na bersyon ng Abril at Mayo ay lumabas na. Mababasa rin ito sa Internet (PDF). PAHAYAG mula sa Kawasaki.,Ang kurso mula sa Abril at oryentasyon nito ay pinapahayag.

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.shtml