Pagpapaliwanag at Talakayan sa mga Dayuhan na may anak na papasok sa mababang paaralan

Ano ba ang mababang paaralan sa Japan?,Ano ba ang dapat ihanda sa pagpasok?Para sa mga hindi gaanong nakakaintindi ng hapon na mga tatay,nanay, at anak/o kahit nakakaintindi na subali`t gustong makasigurado sa nalalaman!.Tatalakayin ang mga bagay tungkol sa pagpasok sa mababang paaralan.Makikita rin ang mga halimbawang gamit na kakailanganin sa pagpasok.
Kailan? : Enero 20,2018 (Sabado) pm 1:30-4:00
Saan? : Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki

Mayroong Tagasalin at tagaalaga ng bata,(may reserbasyon)