Magkakaroon ng bayad ang parking ng Sentro mula Abril

200 yen sa isang sasakyaan bawat oras (paglipas ng isang oras, 100 yen sa bawat dagdag na 30 minutos).
Sa loob ng 24 oras ng parking, ang pinaka maximum na bayad ay 600 yen.
Samantalang libre naman ang unang 1 oras para sa mga bisitang gumagamit sa Kawasaki International Center.

Makipag ugnayan: Exchange Promotion Unit, Citizens' Affairs Department, Citizens' and Cultural Affairs Bureau, Kawasaki City
Tel: 044-200-2846
Email: 25kouryu@city.kawasaki.jp