Mga Klase ngayong Tagsibol (spring classes)

Petsa: Marso 28(Martes)—30(Huwebes)
◎ilang tao:15 bawat klase(bunutan pag sumobra sa limit)
◎Lugar:Kawasaki International Center
◎Bayad:¥3,080(kasama ang mga gamit)
◎Paraan ng pag-aplay:poskard na balikan nakasulat ang
①Pangalan ng Kurso ②Pangalan ng anak may furigana ③edad ④Tirahan ⑤Telepono pwedeng matawagan sa araw (pangalan ng magulang at tirahan sa return postcard)
Lahat ng aplikasyon ay kailangang matanggap hanggang Marso 9, Huwebes.
    Pangalan ng Kurso      Taon ng mag-aaral     Oras maglelektyur na propesor  
Ingles pambata A kasalukuyang unang grado ng Elementarya 9:50〜10:50 Bonnie McClure
(Guro ng wika mula U.S.)
Ingles pambata B Kasalukuyang pang-2, 3, 4 na grado ng Elementarya 11:00〜12:00
Koryano edad 5taong gulang - kasalukuyang pang-5 (pwedeng samahan ng magulang ang bata)13:00〜14:00
Lee Jeongsuk (Guro)
Karagdagan: Unang semestre ng 2017 Klase ng Nihonggo、para sa High school pataas!
(umpisa sa Abril; 10 klase)
Pangalan ng Kurso Araw/Oras Guro
Pag umpisa sa Espanyol  (12 Klase) Biyernes 10:00〜11:30 LITA YAMASHIRO